Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 25 oktober 2014

Badjävlar - om vildsvin och havsturer

Härom dagen dök det upp en nyhet om ett gäng kajakpaddlare som stötte på simmande vildsvin i Kalmarsund. SVT har lagt upp en film om det hela:

Vildsvinen sågs på en liten ö, de hoppade i vattnet och simmade mot fastlandet när kajakerna närmade sig. När jag läser om detta började jag fundera på hur jag skulle gjort. Jag jagar ju gärna från kajak. Har planer på att ge mig i kast med säl om det finns några kvar på skyddsjaktkvoten nästa gång jag kommer ut i skärgården. Men hur skulle jag göra med vildsvin? Skulle jag paddla in på 6-7 m håll och skjuta det i skallen? Antagligen flyter grisen om man skjuter den på det viset men man vet ju aldrig.


Öland har vildsvinen börjat etablera sig. Det finns en tydligare konfliktsituation där än på många andra håll, inte minst med de känsliga biotoper som präglar delar av den kalkrika karga ön. Det har diskuterats särskilda regler men några sådana har inte godkänts av länsstyrelsen utan vildsvin på Öland skall förvaltas på samma sätt som i övriga Sverige. Även i Gryts skärgård har grisarna börjat kolonisera öar.

Från Åland rapporterades det så sent som igår att det är mycket som tyder på att de har en grisetablering på gång. Ålands producentförening är oroad och uttrycker sig på sätt vi känner igen från sveriges odlingsbygder:
– Ålands Producentförbund uppmanar nu Ålands Landskapsregering att vidta krafttag så att man kan få bort de vildsvin som finns på Åland och som med stor sannolikhet olagligt införts till Åland.
Vatten är inga problem för en gris. Det är nog bara avstånd som sätter stopp för frågan är hur många km de kan simma och hur de navigerar (lukt?).
_________________
Not: Badjävlar, lokal benämning bland bofasta i skärgård på besökande sommarturister, särskilt de med stor plånbok.

fredag 24 oktober 2014

Att spä på myten om rovdjurshat - tjuvskjutna havsörnar

Det finns händelser som ger jägarkåren dåligt rykte, eller skall man säga spär på myten om den djurhatande skjutgalningen. Igår rapporterade SR P4 Gotland om ett klockrent fall av tjuvjakt / grovt jaktbrott. En handling som, oavsett vem som gjort det och varför, ger hela jägarkåren dåligt rykte.

Det jag tänker på är fyndet av tre skjutna havsörnar i ett stenbrott i Bungenäs.

Örnarna har fraktats till SVA för att undersökas och polisen har inlett en förundersökning om grovt jaktbrott.

Rovfåglar är överlag populära bland allmänheten (definitivt mer populära än varg). Rovfåglarna uppfattas som värdefulla, vilket inte minst märks i överklaganden mot vindkrafttillstånd där just rovfåglar ofta lyfts fram. Skillnaden mot för lite drygt 100 år sedan då alla kroknäbbar sågs som fiender eller skadedjur är närmast total. Just havsörnen har ökat i antal under senare år och nuför tiden finns det lite drygt 500 häckande par i Sverige.

Just örnarnas popularitet gör skadan extra stor för anseendet hos sveriges jägarkår. Jag tror faktiskt att skadan blir större för en sådan här sak än för tjuvskjuten varg eftersom det finns en allmän kännedom om att vargen faktiskt dödar får, hundar och andra tamdjur medan allmänheten inte anser att rovfåglar kolliderar med människors intressen.

#älgjakt14 - Sonens bilder

På älgjaktens andra dag hade jag sällskap av min 7 åriga son. Här är hans bilder:
 Självporträtt när tiden är långsam.
 Gevär är spännande.
Och en spanare.

torsdag 23 oktober 2014

Budgetpropositionen för 2015 - några rader om vilt, jakt och varg

Några rader från budgetpropositionen samt kommentarer.

I pressmeddelandet kan man av jaktpolitisk relevans läsa:

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. De nationella miljömålen ska nås.
Regeringen föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs och att stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks väsentligt. Det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.
Kommentar: Att nå de nationella miljömålen är en god ambition, det finns stora poänger med miljömålen men där finns också problem. När man skriver att den biologiska mångfalden skall stärkas samtidigt som fossila bränslen skall minska och miljöskatternas styrande effekt skall öka så finns det en överhängande risk att politiken är motsägelsefull. För den biologiska mångfalden krävs ett brukat och hävdat landskap. Det vet vi. Att "låta naturen sköta sig själv" är en förvaltningsform som minskar den biologiska mångfalden. Bruk och hävd är i dagsläget beroende av fossila bränslen, lägg där till styrande miljöskatter på tex konstgödsel så blir den givna effekten att det är mer ekonomiskt med granodling än hävdade betesmarker och åkrar. Granodlingar har sällan speciellt hög biologisk mångfald.

Går man vidare till själva propositionen så har jag gått in och kikat på några få rader i den. Jag har tex valt ut stycker om jakt i utgiftsområde 23 (areella näringar, landsbygd och livsmedel). Såhär står det där:

 Kommentar: inledningsvis slås det fast att viltet är en viktig resurs, notera att naturupplevelse nämns före jakt. Oroväckande är att det står att:
Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att alla våra rovdjur skall uppnå och långsiktigt bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.
Det känns definitivt som om (mp) fått till den skrivelsen för enligt de riktlinjer och den tolkning som fastslogs i fjor har de stora rovdjuren redan nått gynnsam bevarandestatus! Bra är att det konstateras att viltköttet är klimatsmart samt att distributionskanalerna skall utvecklas (när kommer det att räcka med trikinprov för att sälja vildsvin?). Jaktlagsutredningen nämns i allmänna ordalag.

Den tunga och mest relevanta biten att skärskåda är antagligen Utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård). En sökning på ordet varg i dokumentet gav följande två träffar:

Kommentar: Noterar åter att man trots att rovdjurspropositionen antagits så påstås det att de stora rovdjuren SKALL uppnå gynnsam bevarandestatus. Är det åter (mp) som styrt formuleringen?

Vi får se vad detta innebär i praktiken. Men jägarkåren bör definitivt inte slappna av och sänka garden utan fortsätta bevaka och agera inom demokratiska ramar.

#älgjakt14 - Dotterns bilder

Min 10 åriga dotter hade med en kamera när hon var med på älgjakten i förra veckan. Såhär blev det:
 I dimman såg vi flera rådjur.
 Kikarspaning åt grannpasset till där en kalv sköts direkt på morgonen.
Älgen som föll på vårt pass.

onsdag 22 oktober 2014

Test: EKA combisåg Viking 17"

Jag har under ett par veckors jakt i allmänhet och älgjaken i synnerhet testat EKAs 17-tums kombisåg. Det är en hopfällbar liten såg som lätt får plats i ryggsäcken, inte mycket längre än min lilla jaktyxa från Gränsfors men definitivt lättare. Den tar ungefär dubbelt så mycket plats som Bahco Laplander.
När man vecklar ut sågen finner man tre olika sågblad. De är för trä, metall samt kött och ben.
Väl uppspänd är det valda bladet väldigt stabilt.
Jag har testat sågen på trä, småträd upp till 10 cm går snabbt och smidigt. Att fixa lite bränsle till brasan går nästan snabbare med en sådan här såg än med en liten yxa. Jag har även testat den på kött och ben. Här kommer vi in på sågens begränsningar. Jag tror inte det är några som helst problem att använda den vis slakt och styckning av mindre djur, djur av storlek upp till en sydsvensk älgkalv eller dovvilt. Men när man kommer till vuxna älgar är den helt enkelt för liten. Man kommer inte åt när man försöker såga upp bröstkorgen eller bäckenet. Därtill kan jag nämna att en tand gick när jag sågade av ett kraftigt lårben. Men håller man sig till lite mindre djur är det absolut inga problem, då är det en helt suverän och mångsidig liten såg som jag gott kan rekommendera.
EKA combisåg Viking 17" kan köpas på välsorterade friluftsbutiker. ADDnature tar just nu 425 kr för den, medan ActiveOutfit tag 449 kr.

Älgjakt, skytte och tillfälliga boenden

Att driva invandrarförläggning eller asylboende är idag en mycket lukrativ bransch. Om inte annat så visar Bert Karlssons engagemang i frågan detta med all önskvärd tydlighet. Myndigheten handlar upp tjänsterna från olika entreprenörer. Nu har jag inte varit inblandad i just några sådana upphandlingar men jag har varit inblandad i åtskilliga andra upphandlingar gentemot myndigheter så jag har en viss vana vid hur det brukar gå till. Det första jag kan konstatera är att det offentliga Sverige oftare går på lägsta pris än på kvalitet. Helt enkelt därför att många myndigheter inte förmår bedöma kvalitet på ett bra sätt. Det kan också vara så att upphandlingsunderlagen (förfrågningsunderlag) är så märkligt skrivna att det inte går att jämföra kvalitetsaspekter. Vad gäller Migrationsverkets upphandlingar så verkar man fokusera på standard och brandsäkerhet, samt såklart pris. Framför allt pris.

Att väga in kringliggande miljö görs i mycket ringa mån. I det exempel på förfrågningsunderlag som jag hittade på migrationsverkets hemsida så är det närmaste man kommer följande mening:
Anläggningen skall ge betryggande skydd för den boende mot värme, kyla, fukt, buller, miljögifter, luftföroreningar och andra liknande störningar samt i övrigt vara fri från sådana liknande omständigheter som kan vara risk för liv och hälsa.
Att jag tar upp detta hänger samman med ett reportage jag hittade på SR där det beskrivs hur en grupp flyktingar på ett boende i Dalarna blivit väldigt rädda av skjutandet i samband med älgjakten:
Personal på asylboendet hade berättat att det skulle vara älgjakt. Men Aziz är ändå förvånad:
– Vi trodde inte att det var så många jägare, säger han.
Trots att flyktingarna fick information om älgjakten, tycker en del ändå att skotten är skrämmande.
– En del av de syriska barnen får panik när de hör skott på morgonen, för de blir påminda om kriget, säger Aziz.
Poängen med denna blogpost är alltså att Migrationsverket inte tar psykosocial hänsyn vid sina upphandlingar. Det som enligt svenska regler är godkända bullernivåer från t.ex. en skjutbana kan utgöra en extrem stress och orosfaktor för personer som flytt från något av världens många oroliga hörn. Jag tycker att de flyktingar som kommer måste tas om hand på ett bra sätt, inte bara förvaras och vara lukrativa siffror i skrupellösa entreprenörers affärsidéer. Och då måste man även väga in tex jakt och skytte aspekter när man upphandlar boenden. Inte minst för att minska konfliktytan mellan de flyende och de som redan bor och lever sina liv på en plats.


Notera: jag kommer inte att släppa fram några rasistiska kommentarer.