Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 26 juli 2018

Det brinner! Klimatförändring nu och i framtiden

Ingen har väl missat att det brinner ordentligt i Sverige, framför allt mellansverige. Ytan som brinner för närvarande är större än storbranden i Västmanland 2014. Jag tänker dock inte fördjupa mig i de aktuella bränderna, det görs på andra håll. Jag tänker inte heller peka ut några syndabockar, det görs också på andra håll. Däremot tänker jag sia lite om framtiden.

Men först en liten tillbakablick. Under ett par år arbetade jag med ett stort projekt som handlade om effekterna av de pågående klimatförändringarna. Eftersom vetenskapen är helt överrens om att klimatförändringarna vi börjat ana är mänskligt skapade/påskyndade så kan vi lugnt räkna med att det är så det är. De få forskare som motsäger sig detta är aldrig klimatforskare utan kommer från andra forskningsfält. ungefär som när en hjärnkirurg har synpunkter på hur man bygger ett kärnkraftverk eller som när en kallskänka säger hur elektrikern skall koppla in ett elskåp. Att det finns ekonomiska krafter som motsätter sig att förändringarna beror på mänskliga handlingar är givet. Men det är inte heller det jag tänkte ta upp.

Jag tänker ta upp vad vi kan förvänta oss av framtiden. Framtiden är i detta fall i ett 100 års perspektiv, för det är så långt (kort) forsknignen vågar blicka i dagsläget även om det som nu sker kommer att ha än större effekt på 200 eller 300 års sikt. Det är med andra ord inte du och jag som kommer att leva med de fulla effekterna av vad som nu sker, det är våra barnbarn och deras barn.

Temperatur, det finns inget vetenskapligt baserat klimatscenario som pekar ut en framtid med sjunkande temperaturer. Tvärt om. I alla tänkbara scenarior stiger temperaturen, eller rättare sagt så fortsätter temperaturen att stiga. Det är egentligen hela problemet. Men det är inget litet problem för det skapar många olika mekanismer som påverkar vårt klimat och vår livssituation i mycket hög grad.

Torka är en effekt vi kommer att se. Vi har fått en föraning om vad torka innebär i år men under de kommande 100 åren så kommer vi att uppleva såväl fler som längre perioder av torka. Detta innebär att vi måste hushålla bättre med vattnet. Vi måste börja ordna system som samlar upp vatten, som buffrar vattnet och ger oss möjlighet att använda det under perioder av torka. Det gör att vi, framför allt i de östra delarna av Sverige, måste se över vilka grödor vi odlar och i högre utsträckning än idag gå över till mindre vattenkrävande jordbruk i de mest riskutsatta områdena. Mängden tillgängligt ytvatten kommer att minska i vissa områden likaså kommer grundvattennivåerna att sjunka vilket gör att vi måste se över hur vi använder vatten - kanske är det inte så smart att spola toaletterna med dricksvatten.

Värme, med en höjd medeltemperatur kommer västsäsongen att förlängas. Det innebär att vi kommer att få in nya arter, andra arter kommer att vandra uppåt i landet. Vi kommer att se kalfjäll växa igen, redan nu märker vi hur skogen sakta men säkert vandrar upp på fjället och ett par av våra sydligaste kalfjäll har rwedan försvunnit under 1900-talsets sista del. Vi kan räkna med att få in fler parasiter, kanske till och med malaria. Älgen kommer att trivas ännu sämre i södra sverige och de stammar vi är vana vid kommer att försvinna från åtminstone Halland, Skåne, Blekinge och Öland. Rådjur och dovvilt kommer såklart att gynnas av mildare vintrar.

Bränder kommer att öka i mängd, det är en självklar effekt av torka och värme. Vi kommer att behöva planera för fler och större bränder. Men om vi klarar av att spara mer vatten ute i markerna så kanske effekten av bränderna blir något mindre katastrofal. Likaså måste skogen bli mer varierad, en blandskog klarar en brand bättre än en monokultur. Det finns alltså ett praktiskt värde för skogsbruket att högre utsträckning arbeta med mångfald.

Nederbörd, det paradoxala som många har svårt att få ihop när det gäller framtida klimat är att årsmedelnederbörden kommer att öka i norra, västra och centrala Sverige om än inte i östra Sverige. Men nederbörden kommer att komma under kortare perioder, skyfall kommer att bli vanligare. Vi kommer att få betydligt mycket mer nederbörd under vintern men mindre under sommaren. Detta kommer att medföra mer erosion på alla markytor som inte har vegetation, vi kommer alltså behöva fundera över hur vi brukar marken för att inte den goda matjorden skall rinna bort. Sedan kommer vi iatt behöva hantera stora vattenmassor, dessa kommer att behöva buffras och saktas ner så att de inte kan flöda fritt med allt vad det innebär av bortspolade vägar och översvämmade källare. Problemet kommer att bli extremt i tätorter med många hårdgjorda ytor.

Havsnivåerna kommer att öka något men inte så att det påverkar i praktiken. Däremot kan vi räkna med fler extremvädersituationer. I några av de klimatscenarier som skisseras kommer vi att behöva räkna med extremsitationer med upp till 3 meter högre havsnivå utefter västkusten någon gång de närmaste 100 åren, vilket skulle innebära att Drottningtorget i Göteborg svämmas över.

Men vad kan då vi jägare göra?
Vi kan göra ganska mycket. Varje individ kan minska sin personliga påverkan genom att välja fordon som släpper ut mindre koldioxid samt kompensera de utsläpp man gör genom att låta plantera träd där sådana behövs (tänk Afrika).

Viltvatten är något som vi jägare gillar och som gynnar viltet och vår livsstil. Men rätt placerade viltvatten har fler funktioner, de kan fungera som en vattenreserv under perioder av torka samtidigt som de kan buffra vatten vid skyfall. Att anlägga viltvatten har alltså tre mycket viktiga effekter. Så går du i tankar att anlägga ett viltvatten så tycker jag att du skall sluta tveka och göra slag i saken. Vem vet vad framtiden har i sitt sköte, kanske kommer det att börja brinna på din mark och då kan en vattenreserv göra hela skillnaden mellan ett snabbt och effektivt släckningsarbete och en katastrof!


_________________________
Globalt: För övrigt är vi ganska skonade från klimatförändringens effekter. Värre är det ju närmare ekvatorn man kommer. Där kommer vattenbristen att öka, vilket innebär mer svält och fler konflikter vilket leder till fler flyktingar i framtiden. Så ett gott klimatarbete är detsamma som att arbeta för att mildra framtida flyktingproblem. Ett uteblivet globalt klimatarbete kommer att skapa flyktingproblem av större proportioner än vi upplevt hittills och det kommer vi ha mycket svårt att hantera oavsett hur höga murar vi bygger kring Sverige/Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar