Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 21 december 2016

Kolmården döms för grovt arbetsmiljöbrott!

Pressmeddelande från Norrköpings tingsrätt:
Dom i mål B442-15
[2016-12-21] Norrköpings tingsrätt
Kolmårdens djurpark och zoologiske chefen Mats Höggren döms till ansvar för dödsolyckan med vargar 2012.
 SAMMANFATTNING
 Den 17 juni 2012 förolyckades Karolina Bördin inne i ett av varghägnen i Kolmårdens Djurpark. Karolina Bördin arbetade som zoolärare och som vargguide i djurparkens verksamhet Närkontakt Varg. Utredningen visar att det var vargarna som orsakade hennes död.
  Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska döma Mats Höggren till ansvar för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott, och att Kolmårdens Djurpark AB ska åläggas att betala företagsbot om fyra miljoner kronor.
  Mats Höggren var vid tiden för olyckan zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark. Tingsrätten kommer fram till att han genom delegation hade fått ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom det verksamhetsområde i djurparken till vilket Närkontakt Varg hörde.
  Tingsrätten bedömer att det generellt förelegat betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kolmårdens Djurpark. Vad gäller Mats Höggrens ansvarsområde anser tingsrätten att det också har funnits en rad allvarliga brister:
  - Det har inte skett regelbundna undersökningar och riskbedömningar avseende arbetsförhållandena.
  - Utbildning och introduktion för nya vargguider har varit otillräcklig och det har saknats skriftliga instruktioner, t.ex. för hur guiderna skulle agera i trängda situationer.
  - Under åren närmast före dödsolyckan skedde en rad tillbud och olycksfall i varghägnen med bl.a. bettskador som följd. Det har funnits allvarliga brister kring rapporteringen av sådana tillbud, de bakomliggande orsakerna till tillbuden har inte utretts så grundligt som arbetsmiljöregelverket kräver och det har inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att förebygga ytterligare tillbud eller olycksfall.
  - Den allvarligaste bristen vad gäller arbetsmiljön har varit att vargguiderna tillåtits arbeta ensamma inne hos vargarna, och dessutom utan möjlighet att med t.ex. ett larm kalla på hjälp vid en nödsituation.
  Tingsrätten gör bedömningen att dessa brister har inneburit att Mats Höggren av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  Ungefär ett år före olyckan råkade en annan vargguide ut för en livsfarlig händelse när hon arbetade ensam i hägnet. Eftersom Mats Höggren trots sin kännedom om den händelsen ändå tillät fortsatt ensamarbete, anser tingsrätten att han varit grovt oaktsam.
 För att kunna döma till ansvar krävs också att gärningen varit oaktsam i förhållande till dödsfallet och att detta samband varit förutsebart (adekvat kausalitet). Tingsrätten finner att olyckan med mycket hög grad av sannolikhet hade kunnat förhindras om Karolina Bördin inte arbetat ensam i varghägnet och att det därmed förelegat ett sådant orsakssamband.
  Tingsrätten finner att Mats Höggren ska dömas för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. Vid bestämmandet av påföljd tar tingsrätten hänsyn till att det gått mer än fyra år sedan brottet begicks och påföljden kan därför stanna vid villkorlig dom i förening med dagsböter.
  Tingsrätten finner även att brottet har begåtts i näringsverksamhet hos Kolmårdens Djurpark av en person i ledande ställning och att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Kolmårdens Djurpark ska därför åläggas företagsbot som bestäms till 3,5 miljoner kr.
  Karolina Bördins syskon har begärt skadestånd av Mats Höggren och Kolmårdens Djurpark. Tingsrätten anser att Matilda Bördin i skadeståndslagens mening har haft en särskilt nära relation till sin syster och att hon därför har rätt till det skadestånd hon har begärt. Mats Höggren och djurparken ska betala skadeståndet tillsammans. Däremot anser tingsrätten att det inte har framkommit att Karolina Bördins bröder har haft en tillräckligt nära relation med henne för att de ska kunna få skadestånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar