Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 3 juni 2015

Bryr sig allmänheten om den svenska jägarens vapen när amerikanen jagar med AR15?

I flertalet frågor har jag stor respekt för Jägareförbundet. Man har god kolla på läget och utgår från aktuell forskning i sin argumentation och sitt agerande. Faktiskt betydligt bättre koll än de flesta andra organisationer oavsett om de sysslar med jakt eller vill skydda utvalda djurslag. Kunnandet inom jägareförbundet är brett. Men där finns uppenbara luckor. Inte minst vad det gäller vapen* och skytte. Där ger det sunda förnuftet vika för ett allmänt konservativt tyckande.

Jägareförbundets förtroendevalda och tjänstemän har den senaste veckan (för att påverka den gågna helgen stämma?) gått ut med ett par texter som förklarar/problematiserar jägareförbundets vapenpolicy. Vi kan börja med vad Torbjörn Löfbom**, förtroendevald, anser:
En del vapen är definitivt inte gjorda för jaktändamål, medan andra är rätt lika sådana vapen som alla jägare använder, men har vissa specifika egenskaper. Exempelvis halvautomater där det finns magasin för väldigt många skott vilket ger dem hög eldkraft.
Men det är ju inget jaktligt problem egentligen. För vid jakt så finns det tydliga regler att endast 3- eller 5-skottsmagasin får användas i halvautomater (beroende på vad som jagas). Någon magasinsbegränsning för repetergevär finns inte. Om ett större magasin kan sättas dit vid träning med halvautomat så är väl inte det ett speciellt stort problem anser jag. Vad gäller hagelgevär framgör det av Naturvårdsverkets författningssamling:
 Även hagelgevär med halvautomatisk mekanism (gas- eller rekylomladdande) eller pumprepeterande mekanism (framstocksrepeterande) får användas vid jakt, om de är konstruerade för, eller ändrats så att de kan laddas med, högst tre patroner (en patron i patronläget och två i magasinet) enligt nedan angivna ändringsbeskrivning.
Vad gäller kulgevär står det i Naturvårdsverkets författningssamling:
Halvautomatiska kulgevär som uppfyller kraven i första stycket och som har en magasinskapacitet om högst två patroner (samt kan laddas med ytterligare en patron i patronläget) får användas vid jakt efter varg, björn, lodjur, bäver, utter, skogshare, mård och fågel, förutsatt att de är avsedda för patroner i den klass som föreskrivs för respektive art enligt 16 §. 
Vidare får halvautomatiska kulgevär som uppfyller kraven i första stycket användas vid jakt efter övriga arter under förutsättning att de har en magasinskapacitet om högst fem patroner (samt kan laddas med ytterligare en patron i patronläget), förutsatt att de är avsedda för patroner i den klass som föreskrivs för respektive art enligt 16 §. 
Så vad är problemet? Här finns väl inget för Jägareförbundet att tillägga? Vidare anför Löfbom:
– Vi har ett uppdrag från medlemmarna att arbeta för jaktens bästa. Det innefattar acceptans för jakten och hur människor uppfattar jägare. Och denna fråga är komplicerad. Hur uppfattar allmänheten oss om vi har halvautomatiska vapen som för tankarna till annat än jakt, med nattsikten, rena pistolgrepp et cetera?
Exemplen som anförs är inte heller något problem och definitivt inget som skall tas upp i en policy. Där finns nämligen redan regler som tydligt anför att rena pistolgrepp*** inte får finnas på halvautomater oavsett om det är hagelvapen eller kulvapen, nattsikten får bara användas med särskilt tillstånd från länsstyrelsen (jaktförordningen §14) så det är inte heller något som har med jägareförbundets policy att göra. Och bara för att vara tydlig, förbud mot vikbara kolvar eller kolvar av teleskoptyp gäller bara halvautomatiska vapen samt vapen av pumprepetertyp. De är enligt Naturvårdsverkets Föreskrifter godkända på övriga kulvapen:
Kulgevär av halvautomatisk eller pumprepeterande typ får inte ha vik- eller fällbara kolvar eller kolvar av teleskopisk typ.
När det står så tydligt förstår jag inte varför Jägareförbundet vänder sig emot det. Personligen skulle jag gärna ha fällbar kolv på min hundförarbössa, det skulle vara extremt mycket lättare när man rör sig i snåriga skogar och dålig mark. Vidare Löfbom:
Men om våra vapen leder till ifrågasättande av jakten så har vi ett större problem än bara själva vapenfrågan. Därför är vår policy restriktiv. Den tar hänsyn till förbundets helhetsuppdrag och jaktens bästa.
Så att luckra upp Jägareförbundets vapenpolicy skulle leda till ifrågasättanden av jakten? Jag nöjer mig med Löfbom där och går över till att kika på tjänstemannen Rydholms uttalanden i frågan. Magnus Rydholm skrev en medvetet provokativ blogpost i ämnet härom sistens, känner att det är dags att kommentera den. Rydholm menar att han vill lyfta aspekter av debatten som inte ventilerats ännu:
Idag finns ett väldigt litet intresse hos kriminella element för jaktvapen. Dessa uppfyller inte deras önskemål. Konsekvensen av detta har blivit att de förvaringskrav vi har idag är fullt tillräckliga. Få stölder av jaktvapen rapporteras och knappt några älgstudsare används i brottsliga sammanhang.
Jag vet inte om Magnus förstått diskussionen kring vapnen. De vapen som diskuteras är fortfarande jaktvapen med stora begränsningar för kriminella, inte minst genom att flera av dem är stora och tunga. Ingen rånar en värdetransport med en 8 kg repeterbössa i handen, oavsett om den har pistolgrepp eller ej. Den, och de vapen som diskuteras, är helt enkelt inte lämpade för brottsliga ändamål.
Ifall de jaktvapen vi använder blir attraktivare i kriminellas ögon, påverkar det kraven för alla jägares vapenförvaring, även de som har en gammal Husqvarna 30-06 i vapenskåpet?
Se ovan, varför skulle vapnen bli attraktivare? Sedan kan det konstateras att många av de stölder som sker faktiskt gäller vapen som inte förvaras korrekt...
Skulle möjligheten att på laglig väg komma åt ett jaktvapen med samma eldkraft som en Kalasjnikov göra att fler mc-gäng vill ta jägarexamen? Skulle det innebära nya och hårdare krav för alla som vill bli jägare?
Intressant att Rydholm antyder att alla mc-gäng är kriminella. Det var inte länge sedan polisen fick på tafsen för att nekat en medlem i Bandidos vapenlicens. Detta är ju snarare en fråga om personlig lämplighet för licenstagaren än vapnen i sig. Och vad det gäller den personliga lämpligheten så kan nog den delen utvecklas ordentligt. Varför inte kräva samma bakgrundskoll som görs av säkerhetspersonal när licens ges första gången samt kanske en uppföljning var 20:e år? Jag var inne på något åt det hållet i mitt remissvar på vapenutredningen. Vidare frågar Rydholm:
Kan ett förbund som står upp för hög etik inom jakten och därtill ska sätta normen för hur vi jagar över huvud taget acceptera jaktvapen för långa skotthåll? Är det den normen vi vill att nyblivna jägare ska ha? Att vi i alla lägen ska skjuta djuren.
Man kan skjuta tätt med diopter på långa håll så det finns redan kapacitet till detta. Precis som tidigare är det en fråga om etik och moral. Det gäller att jägarna även i fortsättningen skjuter på för dem jägarmässiga förhållanden. För de flesta innebär det kanske upp till 100 m. Några få går längre, förr, idag och i framtiden. Men då gäller det att man uppmuntrar dem att använda utrustning som underlättar. Utrustning som är ändamålsenlig. Det åligger jägarkollektivet (såväl individ som förbund) att se till att attityden aldrig blir att man måste släppa iväg skott på alla djur oavsett avstånd samt att aldrig skjuta på längre håll än man jägarmässigt behärskar Men det har ju inte med vapenpolicyn att göra. Så jag tycker att Rydholms frågor är fel formulerade, jag tycker att han till stora delar missar vad det handlar om. Eller så försöker han styra om diskussionen och skapa dimridåer kring den egentliga frågan.
Hur skulle allmänheten uppleva det faktum att vi till alla pris ska fälla djur? Är det bra att vilja ha snabba halvautomater i täta skogar, långhållsvapen i öppna marker? Är det den bilden av jakt vi vill förmedla till nya jägare och de som faktiskt redan idag är kritiska till jakt? Jaktetik är väl inte bara vår syn på jakt, utan hela samhällets syn
Skall man vara lite krass så är fortfarande det snabbaste vapnet i täta skogar den klassiska dubbelstudsaren. Där får man iväg andraskottet betydligt snabbare än med halvautomaten, och dubbelstudsaren ifrågasätter ingen. Med en repeterbössa man känner väl kan man också skjuta snabbare än med en halvautomat. Min gamla CG2000mkII var en sådan bössa där det utan problem gick att skjuta 4 skott på löpande älg varav de två första innan den startat. Så i detta fall är det Rydholm som stirrar sig blind på tekniken, inte de som driver debatten. Kanske i ett försök att smutskasta debattörernas motov.

Personligen tror jag inte att det är något stort problem att enstaka personer väljer extrema vapen som kanske sticker ut. Ofta kostar de väldigt mycket vilket kräver att personen är extremt intresserad för att satsa på vapnet i fråga. Generellt sett är svenska jägare försiktiga med att lägga ut bildmaterial om sina vapen. Den som söker på vilka vapen som används i jakt kommer snabbt att hitta en extremt stor mängd filmer med vapen som inte är tillåtna i sverige men som används annorstädes, tex AR-kloner i USA. För den som inte vet något är jakt i USA och Sverige ungefär samma sak. Det är bara att se hur anti-jaktorganisationerna gör när de sprider bilder på sociala medier. Drygt två tredjedelar är inte från sverige men uppges vara det av rena propagandaskäl.

Nåja. Jag konstaterar att en revidering av vapenpolicyn är på gång. Det är bra och jag hoppas på en mer vetenskapligt förankrad policy präglad av objektivitet. När subjektivitet kommer in i bilden vid laghantering är man ute på väldigt tunn is. Jag konstaterar också att licensgivningen av jaktvapen följer en märklig juridisk väg i myndighetssverige. I vanliga fall sker tillämpningen av lagar utifrån systemet lag - förordning - föreskrift (& ev allmänna råd) - beslut/tillämpning****. Jaktvapenärenden fungerar enligt lag - förordning - föreskrift - jägarförbundets vapenpolicy - beslut/tillämpning. Jägareförbundets vapenpolicy känns i sammanhanget nästan överflödig eftersom de vapen som är olämpliga för jakt redan sorterats bort i naturvårdsverkets föreskrifter.
____________________
*Som när ett specifikt vapen diskuteras eftersom Jägareförbundet rekommenderat avslag och Jägareförbundets representant genomgående kallar vapnet Beretta istället för Benelli, samt anger att förkortningen MR står för Military Rifle när man får olika svar från företaget i fråga beroende på hur man frågar. Det kan lika gärna stå för Modern Rifle som Modular Rifle. Poängen var också att vapnet marknadförs som militärliknande (självklart för att sälja mer i USA) men ingen konventionell armé någonstans använder den vilket gör att det knappast kan ses som militärt. Eller?
**Torbjörn Löfbom var för övrigt den som svarade på min och Ordjämtens debattartikel på ämnet i Svensk Jakt. 
***Här antar jag att det är "fristående" pistolgrepp som avses, inte raka grepp som på en GRS eller tumhålskolv.
****Här kan nämnas att jag den 15 juni skall på ett informationsmöte på den myndighet som jag arbetar mest mot. Då skall vi få en redogörelse för de senaste föreskrifterna från den myndigheten samt möjlighet att ställa frågor kring tillämpningen. Datumet är satt för att beslutet om föreskrifterna skall ha hunnit vinna laga kraft.
______________________
Slutligen vill jag vara tydlig med att trots att jag ogillar Jägareförbundets vapenpolicy så tycker jag när jag väger samman fördelarna och nackdelarna av det förbundet gör att förbundet överlag gör ett bra jobb. Det är för mig inget konstit att fortsatt vara medlem. Men jag tänker aldrig bli en tyst medlem. Jag tänker fortsätta att påpeka det jag tycker är konstigt eller dåligt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar