Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 5 mars 2015

Fantomens §28


Vem kunde tro det? Att Fantomen skulle göra en §28? Men det gjorde han.* Jag vet inte om vargförkämpen Eric Degerbeck, EU-kommissionens mediachef i Stockholm, har koll på att Fantomen fäller vargar när så behövs. I Degerbecks föreställningsvärld värnar Fantomen vargen vilket är orsaken till att han valde Fantomen som profilbild under den korta period han hade en FB-sida:
Screenshotet är länkat från Jakt och Jägares hemsida. Principiellt gillar jag inte att använda denna typ av bilder men ibland är de väldigt väldigt talande.

Jakt & Jägare skriver:

Vad vill jag då ha sagt med denna blogpost? Jo att till och med fiktiva värnare fäller problemvargar när så behövs. Det är skillnaden mellan de fiktiva värnarna och de fundamentalistiska värnarna i verkligheten. I verkligheten kan en varg tillåtas göra hur mycket skada som helst utan att den skall tillåtas tas bort. Åtminstone i de extremaste värnarnas värld. De som överklagar varje försök att hantera problemvargar genom skyddsjakt. Kanske borde de hämta lite mer inspiration från Fantomen. Han tar åtminstone tag i problem när de uppstår.
_____________________
*Notera att kulan tar i nacken på vargen. Jag har inte sett några protester från hälsopedagogen Kristina Hallin mot Fantomens skott, men väl påståenden om att det vid flera tillfällen under vinterns vargjakt medvetet siktades på djurens bukar.
_____________________
Tillägg: Notea att man i Sverige inte kan få licens för enhandsvapen (pistoler/revolvrar) i syfte att skydda sig mot stora rovdjur. Det somslut som används för avslag är DETTA från Regeringsrätten:
En utgångspunkt i vapenlagstiftningen är principen att tillstånd till innehav av skjutvapen inte skall beviljas annat än när det är motiverat med hänsyn till ändamålet och sökandens behov av vapen. Prövningen av sökandens behov skall därvid göras utifrån de kriterier som uppställs i lagstiftningen och inte från den enskildes subjektiva uppfattning (jfr prop. 1999/2000:27 s. 32). För att tillstånd till innehav av enhandsvapen skall kunna meddelas uppställer lagstiftningen, förutom de allmänna förutsättningarna för tillstånd, också kravet att det skall finnas synnerliga skäl. I uttrycket "synnerliga skäl" ligger att en mycket restriktiv bedömning skall göras. Den restriktiva bedömningen bör enligt Regeringsrättens mening omfatta samtliga de krav som uppställs för vapeninnehav och innefatta, förutom sökandens kvalifikationer och behov av vapnet, även vapnets lämplighet för det angivna ändamålet.
Mot bakgrund av vad som framkommit i målet om M.O:s möjligheter att tillgodose sitt skyddsbehov med andra vapen än enhandsvapen och om lämpligheten av enhandsvapen för det ifrågavarande ändamålet anser Regeringsrätten att det inte finns sådana synnerliga skäl som krävs för att tillstånd att inneha enhandsvapen skall kunna meddelas 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar