Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 25 november 2014

Vad gör renar vid vindkraftverk?

Energimyndigheten har beviljat medel för forskning kring hur renar reagerar på vindkraft. Tidigare har man studerat hur renar reagerar på vindkraft under byggnationen men nu kommer medel för att undersöka hur renar förhåller sig till färdiga vindkraftverk:
I projektet om ren ska forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, studera hur renar och deras val av betesområden påverkas av vindkraftverk under driftfasen, och vilka konsekvenser det i så fall kan få på renskötseln. Projektledare är Anna Skarin. Hon var ansvarig för Vindvalsstudien från 2013 som omfattade området kring två mindre vindkraftsparker som byggdes i Malå. Där blev slutsatsen att renarna undvek området kring vindkraftsparkerna under själva byggtiden.
- Jag tycker att det är bra att vi nu kan följa upp hur renarna reagerar på vindkraft i driftsfas eftersom den kunskapen fortfarande saknas. Vi kommer också börja titta på den kumulativa påverkan som vindkraft och annan markanvändning har på renskötseln, säger Anna Skarin.
Nu vet jag inte om dessa resultat kommer att ge en vink om hur övrigt klövvilt* reagerar på vindkraft men en liten fingervisning borde det ge. Tidigare finns det antydningar om att klövvilt föredrar att beta där de inte påverkas av bullret från vindkraft, de vill med andra ord beta i ljudskugga. Det är till och med så att Skarin tidigare sagt:
- Det kommer att vara färre djur i en vindkraftpark än i området runt omkring och då menar jag framförallt större djur som ren och älg, säger Anna Skarin på Lantbruksuniversitetet i Uppsala.
 Personligen så är jag neutralt positiv till vindkraft och jag tycker att de som får vindkraft på sin mark borde passa på att utnyttja situationen. För det finns faktiskt flera saker man kan göra som påverkar viltet positivt.

___________________
*Tänker framför allt på älg men det gäller såklart även kronhjort i de områden dessa sammanfaller med vindkraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar