Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 19 juni 2014

Polisens hantering av vapenlicenser får kritik av JO

Igår kom JOs beslut angående handläggning av vapenärenden. I korthet levereras hård kritik mot polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Halland och Skåne för att handläggningstiden är allt för lång samt att man gör åtskillnad på olika ändamål (jakt respektive målskytte). Beslutet i dess helhet hittar ni HÄR.

Till att börja med är det intressant att konstatera att JO omedelbart fastslår:
Vapenlagstiftningen  och tillståndsgivningen har stor samhällelig betydelse
I sin bakgrundsgenomgång nämner JO bland annat följande grundläggande förutsättning:
En polismyndighet handlägger många olika slag av ärenden. Det är en självklarhet att en prioritering måste ske mellan olika ärendeslag, liksom inom ärendeslagen. Det är också självklart att det tar en viss tid att handlägga ärenden på ett rättssäkert sätt, och att en viss tidsåtgång måste accepteras. Det går inte att generellt uttala vad som är en godtagbar handläggningstid i ett ärende. Detta varierar beroende på bl.a. ärendets karaktär och behovet av kompletteringar och utredningsinsatser. Det är  dock aldrig godtagbart med fullständig passivitet i ett ärende, eller med oskäliga dröjsmål som inte har någon godtagbar förklaring. Det är alltså inte godtagbart att göra prioriteringar som innebär att ett visst slag av ärenden helt prioriteras bort.
Själv har jag två gånger JO-anmält polismyndigheten i Västra Götaland för dess långsamhet. En långsamhet som jag anser hänger samman med att hanteringen centraliserades. Det är möjligt att besluten nu blir mer enhetliga inom myndigheten än tidigare då de enskilda handläggarna satt ute på de olika poliskontoren. Det man tappar är närheten, med dess positiva och negativa effekter. Tidigare brukade receptionisten ringa ut vapenhandläggaren när det kom ett vapenärende så kikade hon igenom ansökan och kollade att allt fanns med. Nu går det flera veckor innan ärendet ens fått en handläggare (min senaste ansökan har nu legat i 3 månader utan att jag fått handläggare). Sett i det perspektivet så är det polisens eget fel att det behövs kompletteringar. Detta innebär att när Polismyndigheten Västra Götaland anför följande till sitt försvar så är det inget annat än dimridåer och potemkinkulisser:
Myndigheten har även lyft fram att omkring hälften av ansökningarna behöver kompletteras, vilket medför att handläggningen drar ut på tiden
Vi kan dryfta Västra Götaland en stund till. JO konstaterar nämligen att Polismyndigheten i Västra Götaland är oförbätterlig:
JO har tidigare uttalat kritik mot en av dem, Polismyndigheten i Västra Götaland (JO:s beslut den 15 maj 2012, dnr 5481-2011 och 6064-2011 samt den 30 juli 2013, dnr 6663-2012). Det framkom i de ärendena att polismyndigheten hade vidtagit ett flertal åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna. I ett yttrande till JO i februari 2013 bedömde myndigheten att problemet med de långa handläggningstiderna till stor del hade fått en lösning. Det är dock tydligt att åtgärderna inte har fått önskad effekt.
Detta gör sammantaget att man kan tolka det som om Polismyndigheten i Västra Götaland driver sin egen vapenpolitiska agenda med förhalning och kompletteringskrav som främsta maktmedel. Mot det står sig de flesta individer helt slätt.

Hur som helst, JO konstaterar att fyra polismyndigheter sticker ut så mycket att de bör kritiseras:
Den sammantagna bilden för de fyra ovan nämnda polismyndigheterna är inte tillfredsställande. Oavsett vad som anförts om skälen är handläggningstiderna, som Rikspolisstyrelsen konstaterat, alltför långa. Enligt min mening uppfyller alltså inte handläggningstiderna för vapentillståndsärenden vid polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Hallands län förvaltningslagens krav på snabb handläggning, och de ska kritiseras för det.
Det som återstår att se är om kritiken kommer att ge någon effekt, inte minst med tanke på att Västra Götaland redan kritiserats två gånger tidigare med ÖKADE handläggningstider som enda resultat. Lägg till det faktum att Polismyndigheten valt att byta från ett dåligt fungerande handläggningssystem till ett ännu sämre.

För mig var beslutet välkommet. Det visar att jag har moraliskt rätt gentemot polisen. Men jag betvivlar att kritiken får någon direkt effekt med tanke på vem som är RPS vapenexpert...
________________________________
För övrigt noterar jag att Svensk Jakt var först ut att rapportera denna nyhet redan före 17.00 samma dag beslutet togs. Jaktjournalen kom precis med en artikel (19/6 kl 09.00). Jakt & Jägare har i skrivandets stund inte uppmärksammat det hela uppmärksammade beslutet under eftermiddagen. Övriga jakttidningar saknar snabb webpublicering av nyheter. Svensk Skyttesport kommenterar kritiken HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar