Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 4 juni 2014

Knivlagens tillämpning skärps

Mitt intryck är att tillämpningen av knivlagen successivt skärpts. För ett tag sedan dömdes en man för att ha haft en kniv i handskfacket i sin bil. Mellan raderna kan man läsa att han antagligen valde att käfta emot de poliser som stoppade honom för kontroll:
Han stoppades av polis som ansåg att han kört för fort på en 70-väg. När Kvarnrud inte höll med om det uppstod diskussion, och när polisen såg att det låg en kniv i bildörrens sidoficka kom saken att handla om något helt annat.
När patrullen också hittade en kniv i bagageutrymmet tillsammans med diverse verktyg, upprättades en anmälan om brott mot knivlagen.
Wincent Kvarnrud försökte förklara för polisen att han behövde knivarna. Dels för att skära av trasiga hydraulslangar, dels för att kunna avliva trafikskadat vilt.
Men det hjälpte inte. Saken gick vidare till åtal och Kvarnrud har nu dömts för brott mot knivlagen, först av Skaraborgs tingsrätt och senare av Hovrätten i Jönköping.
Att det gick upp i Hovrätten är problematiskt för det gör det hela prejudicerande. När Svensk Jakt sedan frågade ett av hovrättsråden om hur de resonerat fick de följande svar
Men en kniv i bildörrfickan, det har väl varenda människa, var jag på väg att säga?– Man kan ju tänka på hur man hanterar en kniv. Om den ligger i kofferten eller i sidofickan på bildörren gör skillnad när man är på väg för att handla. Jag säger att sådana här saker ska behandlas med sunt förnuft, både av den som innehar kniven och av polis, åklagare och domstol.
Vidare:
Om vi går tillbaka till det aktuella fallet. Det är alltså ett brott att ha en kniv tillgänglig i bilen?– Från början var det inte så, men lagen ändrades. Nu är det så att man inte får ha kniv i fordon på allmän plats. Men hänsyn ska tas till ägarens behov och om innehavet anses befogat, alltså sunt förnuft.
Problemet är väl att juridik inte tar någon hänsyn till sunt förnuft. Vidare:
I det aktuella fallet, man kan knappast tro att innehavaren var på väg att begå något brott?– Nej, men det är inte det knivlagen tar sikte på. Lagstiftaren vill inte ha knivar på gator och torg eller i bilar på allmän plats. Man bedömer inte om personen tänker begå brott, utan istället på om det finns någon godtagbar anledning till innehavet.
Det är bagaget som gäller för kniv under transport till och från jaktmark om man skall tro hovrättsrådet. Samtidigt lyfter lagen.nu fram exempel på att det är OK för en snickare att bära kniv till/från arbetet. Det är en godtagbar anledning. Då tycker jag personligen att jakt också borde vara det....

Att snickare tillåts bära kniv är något som brottslingar börjat utnyttja, åtminstone enligt tidningen Byggnadsarbetaren:
Det råder knivförbud på offentliga platser. Men byggnadsarbetare undantas i vissa fall från förbudet eftersom de behöver kniven i sitt arbete. Detta har nu kriminella av olika slag uppmärksammat. De klär ut sig till byggjobbare för att alltid kunna ha en kniv lättillgänglig.
I artikeln lyfts narkotikahandel samt MC-relaterad gängkriminalitet fram särskilt. Knivlagens inledning lyder:
1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.
Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.
 Här är det lite problematiskt att man använder begreppet allmän plats. Det är ett i många fall krångligt juridiskt begrepp. I wikipedia kan man om uppslagsordet allmän plats läsa:
Allmän plats, juridiskt begrepp vars ursprung kommer från den allmänna ordningsstadgan från 1956, som numera är upphävd. Allmän plats avsåg då väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla. Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats. Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen, i vapenlagen och i brottsbalken. I brottsbalken avser man då också tåg, affärer, restauranger, kyrkor och teatrar som allmänna platser.
Område som är tillgängligt för alla? Är det detsamma som områden där allemannsrätten är tillämplig? För i så fall kan man ju inte bära kniv under tex en fjällvandring utan att man har en särskild förklaring till det. Och förklaringen kan komma att behövas är ju knappast giltig om inte Wincent Kvarnrud i det första exemplet fick ha kniv i bildörren...

Nej, det är nog dags att se över knivlagen. Självklart skall polisen ha möjlighet att klämma åt olämpliga personer som bär knivar och andra vapen. Men det har polisen, där finns Brottsbalken 36 kapitlet:
3 § Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål
  • 1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning,
  • 2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle komma till sådan användning, eller
  • 3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag (1989:136).
Och där finns polislagen:
19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

   En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858).
Krasst sett behövs inte knivlagen då polisen redan har de redskap som knivlagen avsåg att förse samhället med. Nu har man istället en märklig lag som riskerar att skapar en stor rättsosäkerhet och orättvisa genom sin godtyckliga tillämpning samt öppna skrivning. Samt, inte minst, att tillämpningen nu skärpts ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar