Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 3 april 2014

Remissinstanserna ville INTE att auktorisation av polisen skall gälla i ny vapenlag!

Lagrådsremissen för ny vapenlag presenterades tidigare idag. I diskussionerna under dagen har det framförts att regeringen lyssnat på remissinstanserna och justerat efter vad de skrev. Men så är inte riktigt fallet, en tung del kvarstår och det är att polisen skall bestämma vilka föreningar som är OK och vilka som inte är betrodda. Få eller inga remissinstanser tyckte att detta var ett bra förslag. En av mina läsare reder ut vad remissinstanserna faktiskt sade:

Sammanfattning av remissvar
IPSC Sverige NEJ Utredarens förslag om Auktorisation innebär
rättsosäkerhet
Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Jägarnas Riksförbund NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Naturvårdsverket NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Jägareförbundet NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Mångkampsförbundet NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Pistolskytteförbundet NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Observera att Svenska Pistolskytteförbundet remissvar har de utgått från att villkoren för auktorisation skulle skrivas in i lag eller förordning!
Skyttesportförbundet NJA Håller med delvis
Mångkampsförbundet NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning
Svartkrutsskyttefederationen NEJ Nej på inga villkor - odemokratiskt
Sv Vapenägares Förbund NEJ Villkor måste fastställas i lag eller förordning

IPSC Sverige
3 och 4 att samtliga regleringar som omfattar skytteföreningar och villkor för enskildas vapeninnehav fastställs i lag eller förordning. Minsta risk för rättsosäkerhet och godtycke får ej finnas i kombination med vapen
Avsnitt 3 - Prövning av föreningar för jakt eller målskytte
Utredningens förslag kan utvecklas med att innehålla tydliga vägar för framtida nya förbunds auktorisationsprocesser samt förutsättningar för de befintliga att både behålla och frånta sauktorisation. Vi föreslår därför att förslaget om auktorisation kompletteras med i lag eller förordning fastställda kriterier.

Jägarnas riksförbund
De regler/krav som ska gälla för at meddela tillstånd till föreningar att inneha vapen för målskjutnig ska anges/definieras i lag eller förordning för att en tydlighet ska uppnås. Det finns inga förslag i utredningen kring sådan författningstext vilket gör att utredningen bör kompletteras med sådan.

Naturvårdsverket
Prövning av föreningar för jakt eller målskytte: Utredningens förslag kräver närmare kriterier, vilka bör preciseras i förordning eller föreskrifter, utfärdade med stöd av den föreslagna lagen. Jakt som sådant bör inte vara ett skäl för en sammanslutning att få innehavstillstånd för vapen, vilket heller inte är fallet idag. Benämningen sammanslutning bör behållas.
Prövning av föreningar för jakt och målskytte
Enligt kommittédirektiven (Dir. 2012:19) sid. 4 ska utredaren föreslå en annan ”tydligare ordning” för prövningen av om en skytteförening ska beviljas tillstånd att inneha skjutvapen. Emellertid föreslår utredningen inga nya regler utan anser endast att Rikspolisstyrelsen ska utfärda närmare föreskrifter i frågan. Naturvårdsverket anser att dessa krav bör anges i förordning för bästa tydlighet. Utredningen har inte presenterat något författningsförslag, vilket framhålls i kommittédirektiven. Vidare ska förslaget enligt Dir 2012:19 inte innefatta en översyn av förutsättningarna för enskilda att inneha vapen för jakt i första hand utan det är enskildas och sammanslutningars innehav av målskyttevapen som avses. Detta framgår också när man läser direktiven. 2 kap 3 § VL anger i och för sig ”sammanslutningar för jakt eller målskytte”. Enligt Naturvårdsverkets uppfattning avses med detta ”sammanslutningar för jaktskytte eller målskytte”. Ett bindestreck efter ”jakt” måste ha fallit bort ur författningstexten. Avsikten är inte att sammanslutningar ska kunna inneha vapen för jakt utan endast för målskytte. Av 2 kap 3 § 1 p VF framgår också att det endast är enskilda som kan erhålla tillstånd att inneha vapen för jakt eftersom det kräver att jägarexamen avläggs för innehav av sådana vapen. Jägarexamen kan i sin tur endast avläggas av fysiska personer och därmed kan inte sammanslutningar erhålla tillstånd att inneha vapen för jakt eftersom de per definition är juridiska personer.

Jägareförbundet
Prövning av föreningar för jakt och målskytte: Utredningens förslag brister i detaljer och de närmare kriterierna bör preciseras i lag eller förordning. Jakt som sådant bör inte vara ett skäl för en sammanslutning att få innehavstillstånd för vapen, vilket heller inte är fallet idag. Benämningen sammanslutning bör behållas. Kravet på att endast ideella föreningar bör meddelas tillstånd att inneha vapen för målskjutningsändamål avstyrks. Utredningens förslag bör i övrigt omarbetas i stora delar för att kunna ligga till grund för lagstiftning i denna del.
Tydligare ordning
Enligt kommittédirektiven (Dir. 2012:19) sid. 4 ska utredaren föreslå en annan ”tydligare ordning” för prövningen av om en skytteförening ska beviljas tillstånd att inneha skjutvapen. Emellertid föreslår utredningen inga nya regler utan anser endast att Rikspolisstyrelsen ska utfärda närmare föreskrifter i frågan. Under utredningens gång har den samlade jakt- och skytterörelsen vid flera tillfällen framfört åsikten att just av denna anledning ska dessa krav stå angiven i lag eller förordning – i annat fall uppnås ingen ytterligare tydlighet i frågan. Utredningen har dock inte presenterad något författningsförslag, vilket borde ha skett enligt kommittédirektiven.
I huvudsak anser vi att förslaget med att auktorisera sammanslutningar efter på förhand angivna kriterier är genomförbart. Rikspolisstyrelsen bör lämpligen vara den myndighet som utfärdar denna auktorisation, utövar tillsyn och återkallar densamma. De kriterier för hur detta ska gå till bör dock fastställas i lag eller i vart fall förordning. T.ex. så bör de närmare kraven på stabil organisation, kontinuitet och säkert skytte anges där, vilket även regeringen gett uttryck för i kommittédirektiven.
Som framförts till utredningen så har dagens tillämpning framförallt utgjort ett problem för mindre sammanslutningar, trots att de bedrivit skytteverksamhet i tiotals år och haft internationellt fastställda reglementen av oklanderlig natur rent säkerhetsmässigt. Antalet medlemmar i en sammanslutning bör således inte vara ett kriterium som i sig avgör en auktorisation. Så uppfattade vi också utredningen vid hearingen den 1 november 2012 då utredaren uttryckte att mindre föreningar måste kunna börja med nya skyttegrenar genom att erhålla auktorisation.

Svenska Mångkampsförbundet
Kapitel 3: Prövning av föreningar för jakt eller målskytte
Förbundet avstyrker i huvudsak utredningens förslag om annorlunda reglering av prövning av föreningar då dagens ordning måste anses vara tillfyllest. Om regleringen skall ändå skall ändras bör kriterierna för godkänd sammanslutning definieras i lag eller förordning.
Förbundet avstyrker också samtidigt utredningens förslag att endast att endast ideella föreningar bör meddelas tillstånd att inneha vapen för målskjutningsändamål. En sådan ordning skulle kunna tolkas som att föreningar (eller företag) med kommersiella intressen inte skulle tillåtas ha skjutvapen. Det skulle riskera att slå ut exempelvis de kommersiella skjutbanor och jägarexamensskolor som finns idag.

Svenska Pistolskytteförbundet
Förslaget om auktorisation och tillsyn kan förbundet tillstyrka. I praktiken torde auktorisationen bli av liten omfattning eftersom de förbund som idag är godkända av RPS blir auktoriserade med automatik och det inte enligt utredningen är tanken att skytteföreningarna ska söka auktorisation. Det är positivt att auktorisationen lagregleras och att de angivna kriterierna förs in i VL, liksom möjligheterna att överklaga klargörs.

Svenska Skyttesportförbundet
SvSF tillstyrker delvis utredningens förslag.
Vad gäller förslaget om auktorisation avviker det i sak inte nämnvärt från nuvarande ordning. SvSF anser att det är viktigt att det i första hand är de centrala organisationerna som erhåller auktorisation eftersom det är de som har det övergripande ansvaret för att alla underlydande föreningar upprätthåller de krav som ställs för att erhålla auktorisation.
SvSF tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg.
När det gäller tillsynen av de auktoriserade förbunden/föreningarna bör det ske med en i lagstiftningen fastställt tidsintervall exempelvis vartannat år.

Svenska Svartkrutsfederationen
Hot mot demokratin i och med att makt flyttas från folkvalda politiker till myndighet(er) och tjänstemän:
• 2 kap. 17§: Rikspolisstyrelsen prövar frågor om auktorisation. RPS får ensamrätt att ange de olika kriterierna utan krav på vad som är relevans och rimlighet för de olika kriterierna. Risken finns att enskilda tjänstemän med egen personlig agenda sätter reglerna i en annan riktning än vad de folkvalda representanterna i Riksdag eller Regering avsett.
• 2 kap. 18§ sista stycket: ”Auktoriserade föreningar ska lämna Rikspolisstyrelsen de upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn”. Det SSSF finner allvarligt är att det inte anges vilka upplysningar som skall lämnas in. Det har kommit till SSSF kännedom att lokala polismyndigheter begärt att få fullständiga medlemsförteckningar hos lokala skytteklubbar. Detta rimmar illa med individens rätt att vara med i olika föreningar utan att det skall vara registrerat hos olika myndigheter.

Sveriges Vapenägares Förbund
Att i lagtext (företrädesvis i vapenförordningen) reglera vad som krävs för att få ett godkännande innebär större rättssäkerhet och en möjlighet att överklaga att beslut. Tyvärr har utredningen inget författningsförslag om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar