Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 6 mars 2014

Modifierade perspektiv: vindkraft och klövvilt

Jag har arbetat en del med vindkraft och vindkraftsforskning genom åren. I samband med de dussintals konferenser jag varit på har jag hört en hel del föredrag om hur djur, framför allt fåglar, men även däggdjur påverkas. Generellt sett har det framhållits att klövvilt inklusive tamren framför allt påverkats under etabelringsfasen, dvs när entreprenad- och konstruktionsarbeten utförs.

En större syntesrapport har skrivits som sammanfattar aktuell forskning. Ni hittar den HÄR. Jag återger här några av punkterna ur sammanfattningen:
För de större viltarterna samt tamren torde påverkan från vindkraft
främst bero på nätet av tillfartsvägar till vindkraftverken. Den
främsta faktorn är troligen tillgängliggörandet för friluftsliv, jakt och
nöjestrafik. Det är väl känt att störningar från sådan mänsklig
aktivitet kan påverka älg, hjort, tamren samt stora rovdjur, och i
praktiken leda till en habitatförlust.
Lite senare:
Vindkraftsutbyggnad förväntas åtminstone i skogslandskapet ske i
mer avlägsna, höglänta, idag väglösa områden. Sådana områden kan
utgöra refugier för bl.a. stora rovdjur, eller vara viktiga betesmarker
för klövdjur. På det viset kan exempelvis nya vägar in i dessa områden komma att få effekter på populationsnivån för dessa arter.
Vidare:
Däremot innebär de habitatförändringar, som tillfartsvägarna leder
till, inte nödvändigtvis något problem för de större däggdjursarterna.
Istället borde öppna marker, nya kantzoner och vägkanter kunna
gynna många viltarter. Öppna marker och bryn skapar nytt bete,
vägarna kan underlätta för djuren att röra sig i landskapet eller för
att undkomma insekter.
Och under själva konstruktionsfasen:
Ett fåtal tillgängliga studier på bl.a. klövvilt, ren och stora rovdjur
under konstruktionsfasen antyder att dessa djur då tillfälligt kan
undvika vindparker. Det finns dock inte tillräckliga data för några
säkra slutsatser om detta.
Så långt vad som tidigare är sagt. Det jag blev förvånad över var en artikel på SVT härom sistens. En SLU forskare, Anna Skarin,  säger:
- Det kommer att vara färre djur i en vindkraftpark än i området runt omkring och då menar jag framförallt större djur som ren och älg, säger Anna Skarin på Lantbruksuniversitetet i Uppsala.
Skarin utvecklar det hela:
- Vi har renar som är märkta med GPS och det vi ser är att renarna ställer sig i ljudskugga, till exempel nedanför berget där ljudet inte hörs lika väl, och där har de betat mera än de gjorde innan den vindkraftparken byggdes, förklarar hon
Mitt personliga intryck ligger snarare i linje med hur en intervjuad jägare uttrycker det hela:
Stig Persson tycker inte att jakten blivit sämre sedan Havsnäsparken kom till.
- Jag kan inte påstå att det påverkat så negativt, möjligen att vägarna styr älgens vandring men om de är rädda för vindkraftverken kan jag inte svara på, säger han.
Vill du läsa mer om vindkraft och jakt så hittar du mina tidigare blogposter om det HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar