Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 30 oktober 2013

Skogsstyrelsens prognos om skador efter Simone

Skogsstyrelsen skriver följande på sin hemsida, jag antar att det är resultatet efter en fjärranalys enligt samma metod som efter Per och Gudrun:
Skogsstyrelsens och skogsbruket bedömer att stormen Simone fällde mellan 1,5 och 2 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbade är skogarna i södra Halland, ett bälte från norra Skåne, södra Kronoberg och norra Blekinge.
Bedömning av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket (skogsbolag och skogsägarföreningar) genomförde i Götaland under tisdagen.
Mest omfattande skador finns i södra Halland, nordvästra Skåne, södra Kronoberg och norra delarna av Blekinge. Skadorna avtar norrut och österut.
Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsbruket kommit fram till att den fällda volymen skog kan uppskattas till mellan 1,5 och 2 miljoner skogs-kubikmeter.
– Det är svårt att göra en bedömning så här snabbt, men det känns bra att vi så snabbt har kunnat komma fram till en samlad bedömning, säger regionchef Lars Ekberg, Skogsstyrelsen.
Stormen Simones fällda volymer är begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter.
I dagsläget finns en uppskattning av fälld volym endast för stormområdet som helhet. Att bryta ned materialet länsvis kräver ytterligare analys. Det arbetet väntas ta ytterligare minst ett dygn.
Stormfälld skog innebär stora risker. Till sommaren börjar skadeinsekterna att föröka sig. Det är mycket viktigt att det stormskadade virket kommer ut från skogen innan dess, för att undvika att de fallna träden blir yngelplatser för framförallt granbarkborren. Som markägare bör man därför kontakta sitt skogliga ombud för råd och åtgärd.
Upparbetning av stormfällda träd är ett farligt arbete.
– Vi vill också återigen betona att arbete i stormfälld skog är mycket farligt och därför kräver specialkunskap och rätt utrustning. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger regionchef Ulf Didrik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar