Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 5 april 2017

Några tankar om det där med tjuvjakt på varg

Det har skrivits en del om tjuvjakt / illegla jakt på varg (och andra stora rovdjur) i media de senaste veckorna. 

För det första så håller en eventuell tjuvjaktshärva i Hälsingland på att utredas. Igår kunde vi läsa:
– Vi har tidigt i morse hämtat in fyra personer från olika ställen misstänkta för grovt jaktbrott. Det gäller illegal rovdjursjakt, säger miljöåklagare Christer Jarlås i Östersund.
Någon ytterligare information, utöver att personerna kommer från Hälsingland och att brotten begåtts i Hälsingland under 2017 har inte avslöjats. Samtidigt pågår en annan utredning i norra sverige, en utredning som verkar växa och innefatta allt fler delar. Nu senast har en äldre händelse där en järv skoterdödats öppnats upp igen.

Härom dagen släppte SVA sin rapport om rovdjur 2016. Den väckte en hel del uppmärksamhet och har tagits upp i en stor mängd inslag i olika medier. Inslagen innehåller alla två delar. Först en del som refererar lite SVA resultat därefter en del där Håkan Sand från SLU uttalar sig. Jag rå inte ihop de olika delarna....

I den första delen nämns att 447 vargar obducerats på SVA sedan 2005, SVT skriver:
Obduktionerna ger tydliga belägg för att det pågår illegal jakt på varg runt om i landet. Av de 447 obducerade vargarna är åtta konstaterat illegalt dödade medan 27 har gamla skottskador.
Det innebär att 35 av 447 har tjuvjagats, oaktat om de fällts eller bara skadats. 35 av 447 är knappt 8%. Tillkommer gör ett antal som visat spår på förgiftning. Låt oss anta att det är lika många, då landar vi i 15-16% av de undersökta vargarna utsatts för tjuvjakt i någon form. Det är på tok för mycket men trenden är nedgående, det procentuella antalet minskar successivt över tid.

Nyhetens andra del är vad som verkligen gör mig förbryllad. Det är en entervju med SLUs Håkan Sand. Han säger:
– Ja, man kan säga att ungefär hälften av de vargar som dör, de dör av illegal jakt. Åtminstone i de siffror som vi har jobbat med fram till 2011
Han fortsätter:
– Alltså, jag tycker man ska ha klart för sig att den skandinaviska vargstammen ändå är en framgångssaga. Den har ökat med 400 procent under de sista tio, femton åren. Men vi har en dödlighet som begränsar tillväxten så att den inte växer maximalt. Man skulle kunna identifiera två faktorer som skulle kunna utgöra ett hot. På kort sikt så är det den illegala jakten som är den enskilt största dödsorsaken, vilket begränsar tillväxten, och det kan få stor effekt på några år bara på så vis att man begränsar stammen från ytterligare tillväxt. Den andra faktorn, som är på längre sikt, den är alltså inavel, bristen på invandrade individer som kommer med nya gener till populationen
Skall man prata siffror så nämner Sand att det antagligen är 40-50 eller ännu fler som dödas illegalt. Här hade jag velat se en redovisning för hur de beräknar det illegala dödandet. Om vi för en stund vänder oss till SVAs rapport och läser vad som står där så hittade jag ett intressant stycke på sida 3 som lyder:
Kort sagt, två vargar hade skjutits illegalt. Det är lika många som dödats av andra vargar:
Jag försökte, som en konsekvens av att jag inte får ihop de olika delarna i nyhetsrapporteringen, förstå hur SLU kommit fram till att 50% av de vargar som dör dödas illegalt. Efter lite letande landade jag i en infofolder som beskrev aktuell forskning vid SLU 2007. Det är högst sannolikt den forskningen Sand faller tillbaka på. Initialt konstateras svårigheten att beräkna den illegala jaktens omfattnign:
Samtidigt är illegal jakt den kanske svåraste dödsorsaken att kvantifiera, vilket ofta gör att beräkningarna av den dras med en större osäkerhet än beräkningarna av andra typer av dödlighet. Eftersom hela befolkningsgrupper som jägare och tamdjursägare uppenbarligen kan känna sig kollektivt utpekade när stora siffror på den illegala jaktens omfattning förs fram, är beräkningarna av dem också mycket kontroversiella, och kraven på att de är tillförlitliga blir extra höga.
För att komma runt problemet så arbetade forskarna med två olika metoder. Först uppföljning av sändarmärkta vargar, totalt 76 st:
Av de 76 radiomärkta vargarna levde 14 vid studieperiodens slut, 27 var med säkerhet döda och för 35 hade radiokontakten förlorats (Figur 2). Dessa 35 klassades i tre grupper, särskiljda med bestämda kriterier, enligt följande: ”sannolikt illegalt dödade” (15 st), ”tyst radio-sändare” (13 st) och ”okänt öde” (7 st). Den årliga dödligheten uppgick i genomsnitt över hela perioden till 30,7 %. 
Så långt är det egentligen inga konstigheter, annat än lite frågor kring hur de valt att klassificera förlorad radiokontakt som sannolikt illegalt dödade. Sedan följer något som jag inte förstår:
Med ”radiometoden” kunde den totala dödligheten också delas upp på enskilda dödsorsaker. Den dominerande dödligheten utgjordes av illegal jakt, uppdelad på ”säker illegal jakt” (4,3 %) och ”sannolik illegal jakt” (11,9 %). Totalt uppgick den illegala jakten därmed till 16,2 % av vargstammen årligen och motsvarade ungefär hälften av all dödlighet.
Här får jag inte ihop siffrorna. De 11,9% sannolikt illegalt dödade är alltså samma 15 individer där radiokontakten förlorats och de 4,3% ingår i de 27 konstaterat döda. Konstaterat illegalt dödade djur bör motsvara 5 av de 27 konstaterat dödad. Det innebär att vi har 5-20 individer som är illegalt dödade mot 22-37 individer som är "naturligt" dödade. Eftersom forskarna använder det starka ordet sannolikt så har jag fetmarkerat den sannolikare delen av intervallet. Men vi landar fortfarande inte i 50% illegal dödlighet, mer korrekt hade varit att säga mindre än 50% illegal dödlighet.

Som jag skrev så arbetade forskarna med två metoder. Den andra metoden var att utgå ifrån inventeringsstatistik. Med denna metodik beräknas den skandinaviska vargstammens årliga dödlighet ligga på 31,4%, dvs statistiskt sett samma som med den tidigare redovisade metoden. Sett till poplationsutveckling så argumenterr forskarna för att populationen utan illegal jakt borde varit betydligt större. Jag får erkänna att jag inte riktigt förstår hur de kan få ut en siffra på den illegala jakten ur ekvationen men de argumenterar för att inventeringsstatistiken i kombination med populationssimulering bevisar en omfattande illegal dödlighet. Slutligen nämns dödligheten i andra vargpopulationer och den ligger oftast i intervallet 30-45%. Så den skandinvaiska dödligheten är på intet sätt exceptionell.

En annan faktor man skall ha i åtanke är att populationen är beräknad utifrån antalet familjegrupper och att ensamma vargar inte kommer med när populationen beräknas men ingår i dödligheten när de hittas.

Ytterligare en faktor att ha i åtanke är att det bland de illegalt dödade vargarna i statistiken finns ett flertal som idag inte skulle klassats som illegal jakt utan som försvar av tamdjur / skyddsjakt på egens initiativ (§28). Detta gör att siffran 50% inte kan betraktas som relevant idag utan behöver revideras.

 Slutligen tänkte jag fästa uppmärksamheten på en yrkesverksam vargpolis som tillhör kategorin tjänstemän med politisk agenda. Jag tänker på kriminalinspektir Erol Coleman. Han publicerade nyligen en debattartikel i Bohuslänningen, det intressanta är att han klumpar ihop licensjakterna tillsammans med illegal jakt när han skriver:
I Dalarna har bara sedan 2012 minst elva revir raderats ut helt samt i några fall den ena individen i paret. Därutöver flera enskilda och markerande vargar.
Har han missat att licensjakterna syftat till att plocka bort hela revir och att det skett på förvaltningsmässiga grunder? Erold Coleman har en lång karriär bakom sig som vargvärnande polis. De första uttalanden jag hittar från honom är mer än 15 år gamla, han har även varit i TV och uttalat sig om illegal vargjakt. Coleman är engagerad i frågan, om det gör honom mer lämpad att hantera sådana ärenden eller om han är jävig är en öppen fråga. Hans uttalanden i den märkliga och mycket spekulativa dokumentären "vargkriget" gör att jag drar åt det senare. Han verkar dock mer sansad än den mycket märkliga och våldsamma fd polisen Conny Andersson som nu driver medborgargardet APU.

När skall vi få en sansad debatt och medierapportering om vargars dödlighet?
__________________
Älgflugornas Herre tar avstånd från alla former av jaktbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar