Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 24 maj 2016

Reklamombudsmannen fäller FORD

Ni kanske minns den? Fords annons för nya Ranger? En röd pickis i en bäck:

Det är ingen bra annons tycker RON (Reklamombudsmannens oppinionsnämnd) och instämmer därmed i anmälarens kritik. Kritiken poängterar att terrängkörning med några få undantag är förbjudet. Annonsen uppmanar enligt anmälaren till lagbrott då annonsen riktas till privatpersoner och avser en situation där undantag från terrängkörnignslagen inte gäller. Annonsen fanns i flera jakttdningar, bland annat Jaktjournalen.

FORD försökte försvara sig med att annonsen avser ett yrkesfordon för markägare som emellanåt på fritiden kan tänkas användas för "hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg".

Oppinionsnämnden konstaterar att regler för reklam anger att lagbrott (eller annat förkastligt beteende) inte får uppmuntras, Man konstaterar vidare att målgruppen för en annons i en jakttidning inte bara är markägare utan en bred målgrupp. Man konstaterar att bilden visar ett fordon i terräng för annat ändamål än jord eller skogsbruk. Framställningen ger dock inte intryck av en situation som visar ett godtagbart undantag (min kommentar: med en hjort på flaket hade situationen varit annorlunda). Annonsen uppmuntrar via texten "Snabbaste vägen går inte alltid över asfalt" till brott mot terrängkörningslagen. Beslutet blir därför:
Beslut Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen uppmuntrar beteende som är olagligt. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskom­munikation.
___________________
Tipstack till anmälaren som vill vara anonym.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar