Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 27 november 2015

Brev till politiker ang förändring i vapendirektivet

Jag skickade just följande brev till politikerna i min valkrets och till våra EU-parlamentariker:
Hej!
Jag skriver detta med anledning av att EU-kommissionen arbetar med att förändra vapendirektivet. Att man förändrar regelverk behöver i sig inte vara fel men det måste ske transparent och rättssäker, nya regler får absolut inte hastas fram. Där måste finnas möjligheter att komma med synpunkter och det måste få göras ordentliga konsekvensanalyser. Så är inte fallet med de föreslagna förändringarna av vapendirektivet. Förslaget är ofullständigt och dåligt genomarbetat, förvisso har man arbetat med det länge men det är helt uppenbart att de fruktansvärda händelserna i Paris gjorde att förslaget kastades fram i befintligt skick för att EU-kommissionen skulle framstå som handlingskraftiga. För dem som har lite insikt i frågorna blir intrycket det motsatta. Processen framstår som oprofessionell och populistisk.
Några av problemen i förslaget är:
· Förslag att halvautomatiska vapen skall förbjudas. Här är det svårt att veta exakt vad som avses, skrivningen är snårig och eventuellt är det ”högkapacitetsvapen” som åsyftas. Där finns även en tendens till rent utseendemässig bedömning. Det öppnar upp för godtycklighet vilket skapar ett juridiskt moras. Det finns flera praktiska och förvaltnignsmässiga problem med förslaget, jag väljer att exemplifiera med ett: I Sverige är halvautomatiska jaktvapen vanligt, och blir allt vanligare i takt med att vildsvinsstammen ökar. Det är helt enkelt en väldigt ändamålsenlig vapentyp när vildsvin skall förvaltas. Förslaget gör inte att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.
· Förslag att införa 5-åriga vapenlicenser. Exakt vilka vapentyper som förslaget avser framgår inte. Erfarenhetsmässigt från den svenska situationen där de flesta enhandsvapen redan nu är inskränkta till 5-års licenser visar att det är krångligt och kräver en stor administrativ apparat. Dessutom är det rättsosäkert vilket JO kritiserat den svenska polismyndigheten för upprepade gånger de senaste åren. Behöver de euoropeiska samhällena verkligen mer administration? Förslaget gör inte att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.

· Förbud mot annonsering/fjärrhandel med vapen och vapendelar. Sverige är ett långt och glest befolkat land. Det präglas av stora avstånd där kommunikation och handel via internet blivit allt viktigare redskap för att folk över huvud taget skall kunna bo kvar och leva på landsbygden i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Ett av förslagen i det nya direktivet är att fjärrhandel och annonsering av vapen och vapendelar skall förbjudas. Om det enbart avser privatpersoner eller även innefattar företag är lite oklart. Förbud mot detta skulle innebära mycket stora problem för såväl skyttar som jägare över hela landet, särskilt utanför de större tätorterna. Förslaget skulle inte medföra att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.

· Läkarintyg för att få inneha vapen. I Sverige prövas den som önskar köpa vapen mot belastningsregistret, möjligen kan man tänka sig en säkerhetsprovning i likhet med den som görs på personer med säkerhetsklassade yrken som komplement. I Sverige har läkare anmälningsskyldighet om de anser att en vapeninnehavare av medicinska skäl är olämplig. Hur som helst skulle förslaget inte innebära att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.
Samtidigt finns det saker man kan ta fasta på och göra något åt inom EU:

· Det finns poänger med att samma regler gäller över hela EU när vapen deaktiveras varaktigt. Att det flyter omkring vapen som är enkla att återaktivera är inte bra. I Sverige har det kryphålet täppts till men av allt att döma är reglerna olika inom EU.

· Jag är osäker på om förvaringsregler finns med i förslaget. I Sverige är stölder av legala vapen förhållandevis ovanligt, och när de sker så är det oftast för att tjuvarna tagit med ett helt vapenskåp i syfte att undersöka om där finns pengar. Om kraven på vapenförvaring över hela EU läggs på samma nivå bör åtskilliga stölder kunna undvikas.
Men hur man än vänder och vrider på det hela så är det sällsynt att legala vapen används vid terrordåd. Att göra Europas strikta vapenlagar ännu striktare i tron om att det skulle försvåra framtida terrordåd är helt fel. Det är den illegala vapenmarknaden man behöver komma åt, inte den strikt reglerade legala marknaden.

För övrigt visar statistik från riksidrottsförbundet (redovisad i oktober 2015) att skytte är den sport där ungdomsaktiviteten ökar tredje mest i relativa tal. I absoluta tal är det den sport som ökar mest. Därtill kommer skidskytte som ökar fjärden mest i relativa tal, dock så sker ökningen från en från början tämligen blygsam nivå. Organiserad skytteverksamhet är med andra ord en meningsfull och viktig ungdomsverkssamhet. Att försvåra detta framstår som kontraproduktivt när den övergripande inställningen i samhället är att föreningsengagemang är bra.

Problemen med förslaget är att det är otydligt skrivet och helt saknar konsekvensanalys, båda dessa faktorer gör förslaget rättsosäkert i en tid då vi måste vara extremt noga med rättssäkerheten och absolut inte får förhasta oss.
Sammanfattningsvis är EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet direkt besinningslösa då legala vapen inte är problemet.

Med vänlig hälsning
Leif Häggström, jägare, jaktskribent och jaktbloggare.

10 kommentarer:

 1. Svar från Lars Adaktusson:

  Hej,

  Tack för ditt brev.

  Kristdemokraternas ingång när det gäller vapenfrågan i terrorbekämpningssammanhang är att det är de illegala vapnen som är problemet - inte de legala. Det finns
  bra inslag i kommissionens förslag, exempelvis gemensam standarder för att göra vapen obrukbara (i Paris-dåden i januari - mot Charlie Hebdo - användes exempelvis
  automatvapen som var "destruerade", men hade gjorts brukbara igen genom enklare ingrepp).

  Men det sagt finns det stora delar av kommissionens förslag riskerar att, utan att uppnå det man vill göra, försvåra för jägare och sportskyttar. Det är inte
  bra, och det vänder sig Kristdemokraterna och Lars Adaktusson mot.

  Vänlig hälsning,
  Miriam Lilja
  Miriam Lilja
  Stagiaire for Lars Adaktusson
  Member of European Parliament
  Swedish Christian Democrats
  EPP Group
  7F136 - Wiertzstraat 60 - 1047 Brussels
  + 32 2 284 51 55 - Office

  SvaraRadera
 2. Samma copy/paste-svar som jag fick! :(

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det är bättre än inget svar alls...

   Radera
 3. Anna Maria Corazza Bildt:
  Hej Leif,

  Tack för ditt mail. Jag håller med dig att flera av förslagen inte är rätt sätt att förhindra illegala vapen. Jag bifogar min fråga jag ställt för klargörande
  från Kommissionen. Jag engagerar mig starkt i frågan eftersom jag är enda svenska ledamot i det ansvariga utskottet IMCO där frågan snart börjar diskuteras.

  Varma hälsningar,
  Anna Maria

  Och bilagan:
  The recent devestating attacks in Paris show the urgent need to swiftly adress the problem of illegal weapons used in terrorism and organized crime. In the recent proposal on Directive 91/477/EEC the Commission announces a series of changes that will have a direct impact on citizens with legal gun ownership like hunters. There is a widespread concern that by restricting legal gun ownership the problems of illegal weapons won't be tackled. Therefore I would like following clarifications:

  1. How will added restrictions in legal gun ownership help to tackle terrorism?

  2. Who would and on what grounds determine if a weapon "resembles" a fully automatic rifle?

  3. Will the proposal to restrict gun licences to five years apply only to licenses for semi-automatic or all kinds of weapon licenses?

  SvaraRadera
 4. Vad jag har för mig så finns det i Frankrike ett politiskt parti med fokus på landsbygds- och jaktfrågor.
  Ett jägarparti!
  Men jag minns inte vad de heter just nu....
  Något att kontakta kanske?

  SvaraRadera
  Svar
  1. CPNT, Chasse, Pêche, Nature, Traditions

   Radera
 5. Svar från Jan Ericsson (m), från mitt valdistrikt:

  "Hej!

  Moderaterna är bekymrade över EU:s förslag, och partiet har nedanstående officiella kommentar.

  Hälsningar Jan Ericson, riksdagsledamot (M)


  ”EU-kommissionen har alldeles nyligen presenterat ett antal förslag för att ta krafttag mot illegala vapen.

  Det finns delar i förslagen som behöver granskas. Det handlar till exempel om förslaget att förbjuda vissa halvautomatiska vapen och även den föreslagna licenstiden
  på fem år. Det finns en stor farhåga bland många jägare att kommissionens förslag innebär att innehav av idag fullt legala jakt- och sportvapen med halvautomatisk
  mekanism ska förbjudas.

  Huvuddelen av förslagen berör inte vapen för jakt och sportskytte. Förslagen handlar om åtgärder för att begränsa tillgången till vapen för människor vars avsikt
  är att använda vapen i kriminella syften eller för terrorverksamhet. Kommissionen föreslår bland annat ett gemensamt system för att förbättra spårbarheten av
  vapen som använts i brott, förbättrat utbyte av information mellan medlemsstater och gemensamma regler för pluggning – deaktivering - av vapen, likväl som exempelvis
  gasdrivna vapen som lätt kan konverteras.

  Vår utgångspunkt är att de förslag som läggs ska vara väl avvägda, ändamålsenliga och proportionerliga. Vi följer därför frågorna noga för att säkerställa att
  förslagen är så effektiva och träffsäkra som de måste vara för att nå sina syften.

  Vi moderater har länge arbetat för krafttag mot illegala vapen och mot vapen som används i illegala syften. Det arbetet fortsätter och förstärks även inom ramen
  för det europeiska samarbetet inom EU. Vår uppfattning är att det är fullt möjligt att vidta åtgärder för att försvåra tillgången av vapen för brottslingar
  och terrorister. Samtidigt som vi kan förenkla och avbyråkratisera hanteringen för vanliga jägare och sportskyttar. Vi har från moderat sida vidtagit flera
  åtgärder för att underlätta för jägarna. Bland annat har vi i riksdagens justitieutskott lagt en kommittémotion om regelförändringar nu i år. Bland de förslag
  vi lägger finns åtgärder för att minska handläggningstiderna för licensprövning av vapen för jakt- och sportskytteändamål och andra regelförenklingar som ska
  göra det enklare för jägare och sportskyttar att utöva sin hobby. Motionen bifogas. Den 18 december sker flera moderata IP-debatter i ämnet. Se länk nedan.


  Från moderat sida följer vi alltså detta arbete mycket noggrant och är nu i ett skede där kommissionens förslag analyseras och gås igenom. Vi kommer fortsätta
  förstärka arbetet för att minska terroristers och kriminellas tillgång till vapen, men vi kommer samtidigt göra stora ansträngningar för att underlätta för
  att bevara och utveckla svensk jakt- och sportskyttetradition genom enkla och rättssäkra regler för legala vapen för dessa ändamål.” "

  SvaraRadera
 6. Ett till svar fårn en EU parlamentariker:

  Hej,

  I kölvattnet av den senaste tidens fruktansvärda terrordåd har EU-kommissionen påskyndat sitt arbete med att föreslå förändringar i EU:s vapendirektiv från år 1991. Bl
  a föreslår man att vissa halvautomatiska vapen skall förbjudas. Man vill också kraftigt begränsa möjligheterna att köpa vapen och ammunition via internet, samt förbättra
  kommunikationen mellan medlemsstaterna vad gäller t ex vapenregister. Det sistnämnda torde de flesta hålla med om i dessa tider. Inskränkningarna när det gäller försäljning
  och innehav av vapen har jag har dock fått mängder av mail om, inte minst från upprörda jägare i Sverige. Samtidigt som krafttag förstås krävs för att stoppa terrorismen
  i Europa, så får vi inte låta skräcken ta överhanden. Och viktigare än jaktvapnen är nog den nya åtgärdsplan mot illegal handel med vapen och sprängmedel som EU-kommissionen
  också arbetar med. De beslut som till slut fattas kring båda dessa förslag får inte tillåtas att missa målet. Som svensk jägare och Europaparlamentariker ser jag detta
  som min främsta uppgift.


  Vänliga hälsningar

  EuropaParlamentariker
  Jasenko Selimovic

  SvaraRadera
 7. Gunnar Hökmark:

  Hej Leif,

  Gunnar Hökmark har bett mig att svara på ditt mail. Det kanske främsta felsteg kommissionen gör i sitt förslag är att tro att ytterligare restriktioner mot
  vapen som används vid sport och jakt leder till minskad risk för terrordåd. Handeln med lagliga vapen är lättöverskådlig och det ställs redan idag tillräckliga
  krav på förvaring, utbildning och licenser. Det vi måste göra är att jaga terrorister, inte jägare och sportskyttar. Vi måste komma åt den illegala vapenhandeln
  i Europa, inte ytterligare öka polisens byråkratiska börda. Vi ska samtidigt komma ihåg att allt i kommissionens förslag inte är dåligt: ökad spårbarhet, gemensamma
  regler för avaktivering och bättre informationsutbyte mellan länderna är några av dessa.

  Gunnar Hökmark skrev mer om detta i en artikel i Norrköpings Tidningar förra helgen. Texten finns i sin helhet här: http://hokmark.eu/jaga-terrorister-inte-sportskyttar-och-jagare-gastkronika-i-norrkopings-tidningar/

  Regards,

  Jakob Ljungman
  Stagiaire, Office of Gunnar Hökmark MEP
  Rue Wiertz ASP 07 F 161, 1047 Brussels, Belgium
  Tel: +32 228 45822
  Fax: +32 228 49822
  Email: gunnar.hokmark@europarl.europa.eu
  Website: www.hokmark.eu

  SvaraRadera
 8. Fredrik Federley:

  Hej Leif!

  Tack för ditt mejl. För tillfället får jag många frågor om det nya förslag från kommissionen som syftar till att skärpa EU-regler kring vapeninnehav. Förslaget
  har presenterats som ett svar på terrorattackerna i Paris. Argumentationen från kommissionen är att förslaget ska motverka illegala vapen och minska risken
  för terrorattacker.

  I den rådande situationen är det viktigt att se vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra terrorbrott och jag välkomnar därför översyn av
  lagstiftningen vad gäller illegala vapen. Det finns däremot ingen anledning att ändra i reglerna för hur legala vapen hanteras när syftet är att komma åt illegala
  vapen.

  Jag ställer mig därför kritisk till flera delar av de föreslagna ändringarna som kommissionen presenterar eftersom de till största del kommer att påverka användningen
  av legala vapen och därmed påverka de människor som idag hanterar sitt vapeninnehav på ett lagligt sätt, framförallt handlar det om jägare och sportskyttar.
  Bland annat regler om omprövning av och läkarkontroller för vapenlicenser, regler för halvautomatiska vapen och förbud mot medel för distanskommunikation. För
  närvarande finns en hel del frågetecken kring effekterna av de här förslagen och jag har därför i en skriftlig fråga till kommissonen begärt att få förtydliganden.


  Med vänlig hälsning,
  Fredrick Federley

  SvaraRadera