Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 27 april 2015

Sila mygg och svälja kameler - mp i ett nötskal del 1

Idag när jag for till jobbet gick en repris av sr:s Klotet på P1. Den handlade om hur ryska kycklingindustrier hanterar sin skit och hur detta påverkar övergödningen i Östersjön. Jag låter detta bli grunden till en måndagsspaning...

Rysk kycklingindustri (källa: sr Klotet)
Som i så många andra länder vilka upplever förbättrad levnadsstandard för delar av befolkningen, i rysslands fall medelklassen, ökar köttkonsumtionen. Framför allt på billigt kött och det billigaste kött man kan hitta är generellt sett kyckling. Kycklingar är oerhört fodereffektiva, dvs man kan snabbt få ut mycket kött i förhållande till hur mycket foder/protein de får i sig. Kaniner är också effektiva medan tex nötboskap är ineffektiva. Detta syns i prissättning och efterfrågan. Kyckling kan dessutom födas upp snabbt och effektivt på små ytor. De ryska gödkycklingarna slaktas vid en månads ålder, jag har för mig att de svenska slaktas vid 6 veckors ålder. Kanske ger ryssarna lite hormoner eller antibiotika fö rännu snabbare tillväxt, det vet jag inte.

Problemet jag tänkte fokusera på är dock inte köttätande eller kycklingproduktion i sig utan de miljökonsekvenser som skapas när avfallet, inte slaktafallet utan avföringen, skall tas om hand. I Klotets reportage handlar det om en stor kycklingfabrik, som tidigare var en kolshos, strax utanför St Petersburg. Kapaciteten i anläggningen är enorm, en miljon kycklingar finns på plats och det hanteras 130 ton avföring varje dag.

Avfallet samlas upp i lastbilar och körs ut till betonglaguner i det kringliggande landskapet. En gång i tiden var lagunerna (lät som enorma gödselplattor/brunnar på beskrivningen) försedda med pumpanorgningar för att ta hand som vattnet men nu fungerar de inte utan det hela svämmar konstant över och rinner direkt ut i naturen. Över fält till diken, vidare till bäckar och ut i Östersjön.

Man beräknar att bara denna fabrik bidrar med 10-20 ton rent fosfor till Östersjön. Nu kommer pengar fårn Finland för att instalera low tech filter i dikena vilket kommer att fånga upp stora delar av fosforutsläppen. Filtren byts med jämna mellanrum och kan återanvändas som gödning i samband med odling. En smart och billig lösning. En filterinstallation kostar inte många miljoner kronor.

MP och östersjön (källa: MP's östersjö strategi inför valet)
Inför valet presenterade MP ett manifest för att "rädda östersjön". Man basunerar ut att Östersjön är världens dödaste hav och att problemet är jordbruket. De tre tyngsta punkterna i manifestet sammanfattar MP själva såhär:
1. Östersjön är idag världens dödaste hav. På grund av övergödning från kväve och fosfor är stora bottenområden helt eller delvis syrefria och därmed döda. För att rädda Östersjön krävs långsiktigt arbete med minskade utsläpp, bland annat från jordbruket runt Östersjön.
2. Sverige, som har längst östersjökust av alla Östersjöländer, har både ansvar och möjlighet att visa ledarskap i Östersjösamarbetet genom att sprida lyckade arbetsmetoder för minskade utsläpp från jordbruket.
3. Miljöpartiet föreslår idag en satsning om ytterligare 200 miljoner kronor per år fram till år 2030 för att ställa om den del av det svenska jordbruket som har Östersjön i sitt avrinningsområde (främst ostkusten söder om Åland) till 100 procent ekologisk odling och djurhållning.
Såhär beskriver MP orsakerna till övergödningen:
Mellan 1950 och 1970 ökade avloppen och användningen av konstgödsel kraftigt. Då skedde den största belastningen av kväve och fosfor. Även om utsläppen minskar finns stora mängder kvar. Förbättringar har börjat märkas i kustnära områden. Men utsläppen är fortfarande för stora och behöver fortsätta minska. Halterna i ytvattnet i det öppna havet i centrala Östersjön var högre 2006 än i början av 1970-talet.
Det kommer att ta lång tid innan resultaten märks. Kortsiktigt tänkande har byggt upp en miljöskuld som kommer att ta lång tid att beta av. Jordbruket är den dominerande källan och svarar för ca hälften av alla kväveutsläpp till Östersjön. Det mesta kommer från konstgödsel, importerat foder och jordbearbetning. Jordbruket står för en dryg fjärdedel av fosforutsläppen till Östersjön.
Lösningen enligt MP är alltså primärt att ställa om jordbruket från konventionellt till ekologiskt. Det konventionella jordbruket skuldbeläggs.
Jordbruket är den största enskilda källan för utsläpp av fosfor och kväve till våra hav.xv Jordbruket bidrar med cirka hälften av alla vattenburna utsläpp till Östersjön och det mesta av det reaktiva kvävet (ammoniak) som kommer till Östersjön från luften.Utsläppen kan komma från kväve och fosfor som finns naturligt i marken, men också från kväve och fosfor som läggs på marken, eller som finns kvar i marken sedan den lagts på under tidigare år.
2009 fick haven ta emot cirka 117 500 ton kväve och 700 ton fosfor från mark och mänsklig aktivitet (inklusive skogsbruket) i Sverige. Av de drygt 26 000 ton kväve som nådde centrala Östersjön kom nästan hälften, 12 300 ton, från jordbruket. Av de 720 ton fosfor som nådde centrala Östersjön kom hälften, 360 ton, från jordbruket.
Så långt MPs egna ord nu över till kritiken:

Kritik från SLU (källa: debattinlägg i Expressen)
Intressant kritik av MPs utspel (och den övriga miljörörelsens syn på jordbruk) kom från akademin, närmare bestämt SLU. I en debattartikel i Expressen (men ven på andra håll) kritiseras MP och miljörörelsens naiva syn i hårda ordalag.
Nu blommar åter algerna i Östersjön. Miljöpartiet föreslår att allt jordbruk runt Östersjön ska tvingas odla utan mineralgödsel, ”ekologiskt”, trots att detta inte kommer att minska läckaget alls. 
En av det ekologiska jordbrukets hörnpelare är att man ska avstå från att använda lättlösligt mineralgödsel, trots att mineral- och stallgödsel bryts ner till precis samma kemiska beståndsdelar. 
I dag får de två odlingssystemen – det svenska miljövänliga vanliga jordbruket samt ekolantbruket - betraktas som ganska likvärdiga ur miljösynpunkt. Idag vet vi således att ekojordbrukets nej till mineralgödsel generellt sett leder till mera, inte mindre, växtnäringsläckage genom mer djurhållning, mer stallgödsel, mer kvävefixerande grödor och mer mekanisk jordbearbetning mot ogräs. 
Enligt Miljöpartiet ska det vanliga miljövänliga vetenskapsbaserade jordbruket runt hela Östersjön avvecklas. Allt jordbruk ska tvingas att odla enligt det ekologiska konceptet, utan mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Detta är ett utomordentligt radikalt förslag som skulle minska jordbruksproduktionen kraftigt utan att växtnäringsläckaget till Östersjön skulle minska. Snarare skulle läckaget öka, framförallt räknat per kg producerad mat.
Noterat av mig
När MP hävdar att den främsta källan till utsläpp av fosfor till Östersjön är jordbruket händvisar man i en not till SMHI. Följer man upp hänvisningen så kommer man till en generell sida om Europas utsläpp av kväve. Det är en intressant sida, men MP återger den felaktigt. När MP påstår att den främsta källan till fosforutsläpp i Östersjön beror på jordbruket så är det Sverige man tänker på. Ser man till vad SMHI skirver så lyder det såhär:
Fosfor kommer i högre utsträckning från reningsverk, som betraktas som punktkällor. Men också här bidrar jordbruk med stor andel i stora delar av Europa.
Där finns också en karta med grafer som visar de olika fosforkällornas respektive skuld i frågan:
Av detta, och med SLUs kritik i åtanke, skulle 200 miljoner investerat specifikt för att lägga om konventionellt jordbruk till ekologiskt i syfte att minska näringsutsläppen till östersjön vara bortkastade pengar eftersom ekologiskt jordbruk är likvärdigt konventionellt i fråga om att släppa näring från åkrarna. Det finns iofs andra poänger med ekologiskt jordbruk men de tar jag inte hänsyn till nu. Vi kan konstatera att en försvinnande liten andel (700 ton enligt mp) av allt fosfor (33500 ton) som nådde Östersjön kommer från Sverige.

Om vi nu väger in den första nyheten, ryska kycklingfabriker. Så kan vi konstatera att de 200 miljoner kr som MP vill lägga på att ställa om konventionellt jordbruk till ekologiskt utan effekt, hade räckt till att plocka bort lågt räknat 200 ton fosfor om de investerats i filter vid 20 ryska kycklingfabriker liknande den som jag beskrev inledningsvis. Det hade haft större positiv påverkan på östersjöns övergödningsproblematik vilket var vad MP ville komma åt i sitt utspel. Men det låter inte lika fint och romantiskt i öronen på de som utan kunskap röstar på MP.

Kort sagt. MP visar åter att de präglas av populism snarare än en strävan effektiva insatser för miljön.

2 kommentarer:

  1. Som vanligt är MP ute och cyklar förutom Fridolin som är ute och flyger :)

    SvaraRadera
  2. Att en miljöpartist i karriären ska agera logiskt och tala sanning är nog för mycket begärt. Huvudsaken är att dom säger "rätt" saker.
    Ingen som röstar på MP kommer att kontrollera om det stämmer, med tanke på medias politiska hemvist kommer inte dom heller att kontrollera sanningshalten.

    SvaraRadera