Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 20 mars 2015

Politisk enighet: Licenshandläggningen av vapen ÄR ett problem...

....däremot var politikerna oeniga kring hur problemet skall hanteras.

Idag var det interpellationsdebatt om vapenlicenser i riksdagen, såhär ser bakgrunden till debatten ut:

Interpellation 2014/15:250 Kortare handläggningstider för vapenlicens

av Johan Hultberg (M)
till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Polisen har på många håll i landet och dessvärre också under lång tid misslyckats med att handlägga vapenlicensärenden inom 30 dagar, vilket är den tid som Justitieombudsmannen slagit fast som rimlig för behandling av en komplett ansökan. Variationerna i handläggningstid har förvisso varit stora mellan de olika länspolismyndigheterna, och flera myndigheter har på senare år lyckats korta handläggningstiderna rejält. Generellt har dock handläggningstiderna varit alldeles för långa och är så fortsatt på många håll.
I undertecknads hemlän, Kronoberg, låg handläggningstiderna för vapenlicenser före jul på omkring åtta veckor. Den handläggningstiden är den kortaste på länge och nåddes efter att polismyndigheten under 2014 särskilt prioriterade handläggningen av dessa ärenden. Nu har dock handläggningstiden skenat till hela 20 veckor som en konsekvens av att Kronoberg har blivit en del i Polisregion Syd, som bildades vid årsskiftet när länspolismyndigheterna ersattes av en nationell myndighet. Den nybildade polisregionen ärvde Skånes oerhört långa handläggningstider – handläggningstider som är ett stort bekymmer såväl för den enskilde sökande som för jakt- och vapenhandlare.
Statsrådet Ygeman har i svar på tidigare frågor om handläggstiderna för vapenlicens uppgett att Polismyndigheten vidtagit ett flertal åtgärder för att komma till rätta med problemet. På kort sikt handlar det om resursförstärkningar, och på längre sikt har statsrådet pekat på åtgärder för att utveckla ett digitalt ansökningsförfarande, ett ansökningsförfarande som säkerställer att en ansökan är komplett när den skickas in och som därmed underlättar och således påskyndar handläggningsprocessen. Införandet av ett digitalt ansökningsförfarande välkomnar jag. Det är något som vi moderater drivit länge. Samtidigt behövs både fler och mer genomgripande åtgärder för att skapa ett bättre regelverk kring vapenlicenser och kortare handläggningstider.
En grundläggande fråga är om polisen verkligen är bäst lämpad att hantera ansökningar av vapenlicenser. En bättre lösning skulle kunna vara följa Alliansens förslag om att inrätta en ny viltmyndighet. Denna myndighet skulle förslagsvis även överta handläggningen av vapenlicenser. Vidare bör regelverket kring vapenlicenser i stort ses över i syfte att skapa en snabbare och enklare handläggning men med samma höga krav på säkerhet som i dag. 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. När bedömer statsrådet att det digitala ansökningsförfarandet kan vara på plats och tas i bruk?
2. Hur ställer sig statsrådet till förslaget om att inrätta en ny viltmyndighet och att även ge denna i uppdrag att handlägga ansökningar om vapenlicenser?
3. Vilka åtgärder, utöver de ovan nämnda, avser statsrådet att vidta för att korta handläggstiderna för vapenlicens så att handläggningstiden i normalfallet inte överstiger 30 dagar?
Genomgående var det tydligt att alla såg licenshanteringen som ett problem. Tydligen är en översyn av relgerna kring licensgivning på gång, oppositionen verkar vara på gång att tvinga igenom en sådan i justiteutskottet på samma sätt som en viltmyndighet tvingades igenom i miljöutskottet. Möjligheten att placera licenshanteringen vis viltmyndigheten bör prövas anser Hultberg (m).

Ygeman (s) poängterade att problemet snarast ligger i att tillämpningen är olika mellan de olika polismyndigheterna än själva regelverket. Han hyste förhoppning att den reviderade polisorganisationen skulle komma till rätta med detta.

Kort sagt, båda såg problemet men hade lite olika syn på hur det skall lösas. Möjligen kan man ana att Ygeman (s) vill hålla nere förändringsarbetet (i syfte att hålla budget?) medan Hultberg (m) inte har något budgetansvaroch kan komma med väldigt breda och konstruktiva förändrignsförslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar