Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 21 januari 2015

Nya regler from 1/2

Jordbruksverket inför ett antal nya regler och regelförändringar som berör animaliska biprodukter  from 1/2 2015. De son berör jägare är i korthet (saxat från jordbruksverkets hemsida) dessa,:
Bortskaffande av biprodukter från slakt vid vilthanteringsanläggning 
Utfodring av hundar, övriga sällskapsdjur och pälsdjur med bland annat slaktbiprodukter

Hundar, övriga sällskapsdjur och pälsdjur får utfodras med alla typer av kategori 3-material utan att det ställs krav på särskilt tillstånd. I fortsättningen räcker det med en registrering som är kostnadsfri och som inte är tidsbegränsad. 

Stödutfodring av vilda djur med slaktbiprodukter
Vilda djur får stödutfodras och lockas i samband med jakt med vissa typer av biprodukter från slakt av kategori 3 utan att det ställs krav på särskilt tillstånd. I fortsättningen räcker det med en registrering som är kostnadsfri och som inte är tidsbegränsad. Observera att det finns en karenstid på två veckor mellan slakt och användning och att det för denna typ av verksamhet finns annan lagstiftning från andra myndigheter som gäller parallellt. 
Blodspår – träning av hund
Blod som var livsmedel fram till att det lämnats ut till mottagaren får användas för träning och bedömning av hund i eftersök. Du behöver inte längre registrera dig eller ha tillstånd för användning. Överblivet materialet får hanteras enligt avfallslagstiftningen. Observera att kravet på två veckors karenstid finns kvar. 
Jakttroféer och andra prepareringar av djur 
 
Om du hanterar och framställer jakttroféer eller använder kategori 3-material från egna djur för personligt bruk, det vill säga inte kommersiellt, behöver du inte registrera dig för verksamheten.
Utfodring med vattenlevande vilda djur till vilda djur
Förutom ändringarna ovan, som alla kan knytas till EU-lagstiftningen, har också bestämmelserna som grundar sig på svensk lag ändrats när det gäller utfodring med hela eller delar av vilda djur till vilda djur. Ändringen innebär att vattenområdes­gränser gäller när vattenlevande djur, som inte fångats kommersiellt, används som foder/bete till vilda vattenlevande djur. Detta för att smitta inte ska spridas från ett vattenområde till ett annat. 
Återkommande är något som kallas "kategori 3 material". Vad detta är finner man uppgifter om på "avfall sverige":
Kategori 3-material ska omfatta animaliska biprodukter som motsvarar följande beskrivning och allt material som innehåller sådana biprodukter:

a) Delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel.

b) Delar från slaktade djur som förklaras otjänliga som livsmedel trots att de inte visar några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och som kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

c) Hudar, skinn, hovar, horn, svinborst och fjädrar från djur som slaktas i ett slakteri och som har genomgått en före slaktbesiktning där de befunnits lämpade för slakt för att användas som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

d) Blod från andra djur än idisslare som slaktas i ett slakteri och som har genomgått en före slaktbesiktning där de befunnits lämpade för slakt för att användas som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

e) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är avsedda som livsmedel, exempelvis avfettade ben och fettgrevar.

f) Livsmedel av animaliskt ursprungeller som innehåller produkter av animaliskt ursprung, med undantag av matavfall, som inte längre är avsedda att användas som livsmedel av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter eller andra defekter som inte innebär någon risk för människor eller djur.

g) Färsk mjölk från djur som inte visar några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan överföras till människor eller djur via produkten i fråga.

h) Fisk och andra havslevande djur, utom havslevande däggdjur, som fångats på öppet hav för tillverkning av fiskmjöl. 

i) Färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar fiskprodukter som är avsedda att användas som livsmedel.

j) Skal, biprodukter från kläckerier samt biprodukter i form av knäckägg från djur som inte visat några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan överföras till människor eller djur via produkten i fråga.

k) Blod, hudar, skinn, hovar, fjädrar, ull, horn, hår och päls från djur som inte visat några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan överföras till människor eller djur via
produkten i fråga.

l) Matavfall, med undantagav matavfall enligt artikel 4.1 e.

2 kommentarer:

 1. Tack för en bra sammanställning!

  Men att passa ett nedlagt byte och lämna passresterna i skogen är väl tillåtet enligt både gamla och nya regler? Som nybliven jägare blir man ju osäker om det faller in under "biprodukter från slakt" enligt ovan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja. Att lämna ränan i skogen är tillåtet överlag. Men skall du sälja bytet vidare till en vilthanteringsanläggning så skall väl de röda organen ligga kvar i djuret.
   Räntan från som kan bära trikiner är bra att gräva ner.

   Radera