Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 25 augusti 2014

Polisens tjänstefel vid avlivandet av upphittad vorstehtik

Bild: Polisen

I lördagens GP kunde man läsa berättelsen om en upphittad vorstehtik. Hunden var tatuerad i örat, men tatueringen var otydlig så det gick vara att se att hon var 13 år gammal men det gick inte att spåra ägaren. Eftersom hunden hittats lösspringande och omhändertagits av polisen så efterlystes den på vanligt sätt. Vilket nuförtiden sker via facebook, polisens sida för djurärenden i väst. Efterlysningen låg ute i två veckor. Därefter togs beslutet av jurist att hunden skulle avlivas. Detta gjordes den 18 augusti. När information om avlivningen kom ut blev ilskan stor, det var ju många som anmält intresse att ta hand om hunden via facebook. Polisen försvarar sitt beslut med orden:
– Det räcker inte att bara skriva i kommentatorsfältet att man vill ha hunden. Vi kan inte fånga upp det på Facebook utan man måste ringa in och anmäla intresse, säger Jill Jingbrant
Det är här jag misstänker tjänstefel. Den hemsida som Polisen informerade om hunden på beskrivs av polisen såhär:
Detta är en officiell sida för Polismyndigheten i Västra Götaland. Sidan används för att informera om polisiära djurärenden.
Nyckelordet här är officiell. Det är alltså en myndighets officiella kontaktväg. Detta innebär att kontakter via sidan bör diarieföras i enighet med  offentligehets och sekretesslagstiftningen (SFS 2009:400). I lagens femte kapitel kan man läsa:
1 § Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.
   Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.
   Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.
   Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.
Generellt håller jag för troligt att de felsta kommentarer som görs på myndigetens facebooksida kan klassas som av "ringa betydelse" i enighet med sista stycket ovan. Men just erbjudanden om hem till hund som annars skall avlivas borde vara av betydelse, för hur skall man annars tolka Polisens kommentar i fallet med den 13-åriga vorstehtiken:
 – Det bästa är om hunden får ett nytt hem och det är vår målsättning, men den här gången hittade vi tråkigt nog inget nytt vare sig genom facebook eller när den var på hundstallet.
Jag skulle nog hävda att det är frågan om tjänstefel att inte följa upp de kommentarer som görs på en officiell facebooksida. Särskilt sådana som har direkt koppling till myndighetens verksamhet och beslut.
 _________
Tipstack till min kära hustru.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar