Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 15 april 2014

Fler vargar när NVV lägger nytt golv

Jag brukar inte vidarebefoodra/citera artiklar rakt av. Jag brukar kommentera dem. Men denna gång gör jag ett undantag. Jag är stum av häpnad, det skall bli mycket intressant att höra politikernas reaktion på detta... Reaktioner som jag självklart kommer att lägga in i min partigenomgång som kommer att publiceras strax före valet. Svensk Jakt skriver:
Naturvårdsverket vill höja golvet för vargstammen med 30 procent och att det ska finnas varg i nästan hela landet. Det framgår i ett förslag till länsstyrelserna.
Samtliga stora rovdjur har gynnsam bevarandestatus. Det har riksdagen slagit fast och därför ska lokala och regionala förvaltningsplaner för rovdjuren tas fram.
Efter önskemål från länsstyrelserna har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på fördelning mellan rovdjursförvaltningsområdena. Fördelningen är ett förslag och måste inte följas, men verket påpekar att om rovdjursförvaltningsområdenas miniminivåer tillsammans inte minst motsvarar det nationella referensvärdet för de stora rovdjuren som tidigare fattats kommer verket att behöva gå ut med en förnyad begäran.
Golv på 270 vargar
Strax innan årsskiftet redovisade Naturvårdsverket nya referensvärden, alltså golven, för de stora rovdjuren. För varg skulle golvet enligt ett riksdagsbeslut ligga på 170 till 270 vargar.
Naturvårdsverket valde 270 vargar som golv. Men föreslår Naturvårdsverket alltså ytterligare en 30-procentig höjning av vargstammens understa gräns.
Nytt föreslaget golv från verket är 330 vargar, varav minst 270 (27 föryngringar) ska finnas bara i Mellansverige. I det norra respektive södra rovdjursförvaltningsområdet ska det finnas minst 30 vargar per område, alltså minst tre föryngringar i norr och tre i söder.
Varguppfödningszon i Mellansverige
Naturvårdsverket tror att det inom fem år kan finnas tre vargföryngringar vardera i norr, respektive söder. Verket påpekar att det idag saknas föryngringar i dessa områden och att mellersta förvaltningsområdet därför ”behöver säkra att arten bibehåller gynnsam bevarandestatus genom att själva minst nå upp till det nationella referensvärdet för varg till dess att vargen har spridit och etablerat sig i de andra områdena.”
Så snart vargen har etablerat sig stadigt i södra och/eller norra förvaltningsområdet kan mellersta förvaltningsområdets miniminivå anpassas därefter, anser Naturvårdsverket. Utan att för den skull ange om golvet då ska minskas eller höjas.
Fler lodjur
Även för lodjursstammen vill Naturvårdsverket höja golvet. Från 870 till 900 individer. Det tidigare angivna golvet på 1.400 björnar ligger däremot fast i Naturvårdsverkets förslag.
Inga förvaltningsmål
I Naturvårdsverket skrivelse finns inga förvaltningsmål för de stora rovdjuren preciserade. Ett förvaltningsmål är hur många individer att respektive art som förvaltningen ska sträva mot.
Det finns heller inga föreslagna tak för rovdjursstammarna.
Senast 15 september
Länsstyrelserna och samverkansråden ska lämna förslag till Naturvårdsverket på miniminivåer för de stora rovdjuren. Förslagen ska vara inne hos verket senast 15 september i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar