Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 7 mars 2014

Gästinlägg: Ny vapenlag missar målet!

 Inleder fredagen med ett öppet brev från Håkan Spuhr. Det är ett brev som skickats till ett antal riksdagsledamöter med anledning av en kommande proposition baserad på fjolårets vapenutredning. Brevet sampubliceras med Cornucopia?


Att någon form av krafttag behöver tas runt problemen med olagliga vapen är helt klart.
Frågan är hur för att nå största möjliga effekt och minsta möjliga ofrivilliga skötsamma offer.
Men därifrån att på typiskt svenskt manér införa ytterligare förbud och begränsningar för legala skyttar är ett grovt övertramp som därtill inte kommer att ha någon effekt på de kriminella vapnen alls. Att införa ytterligare lagstiftning mot de legala vapnen påminner faktiskt mest om "vi minskar fiskekvoterna i Östersjön så att vi får fler dagisplatser".

Inte heller den föreslagna straffhöjningen på vapenbrott kommer att nå någon effekt eftersom svenska domstolar väljer att inte döma utifrån gällande lagstiftning.
Det finns tre domar jag direkt kommer på från 2013 som tydligt åskådliggör vad jag avser.

1. 23 åring med pågående skyddstillsyn får husrannsakan där polisen hittar revolver, ammunition och cannabis. Straffet för dessa fynd bakas in i pågående skyddstillsyn varpå man kan konstatera att 0+0=0.
Revolvern och cannabiset var alltså gratis för honom och därtill under pågående skyddstillsyn.
2. En annan person knuten till gängkriminalitet och avtjänar pågående skyddstillsyn får också husrannsakan där ett automatvapen AK47 påträffas.
Återigen bakas det nya brottet in i pågående påföljd och återigen kan vi konstatera att 0+0=0.
3. En person grips i tullen i Trelleborg med 12 illegala pistoler, varav en är laddad.
Straffet blir 3 månaders fängelse för grov varusmuggling.
Att minimistraffet för grovt vapenbrott är 6månader verkar ingen ta hänsyn till.

Så att höja straffvärden som ändå inte utdöms vittnar om en tragisk övertro på ett system som bevisligen inte fungerar.
 
Vad kommer då de ökade straffvärdena att leda till?

Förmodligen inte mer än att de ointresserade och oinitierade tror att någon gjort något bra.
Vad som egentligen borde ha gjorts är att införa obligatorisk häktning på alla grova vapenbrott och omedelbar rättegång. Obligatorisk häktning fram till rättegång 1 månad senare skulle förmodligen ha en väsentligt större preventiv effekt eftersom den misstänkte inte kan förbereda sig eller sitt kriminella nätverk för detta.
Att ta bort tredjedelsfrigivningen för vapenbrott samt den förhatliga straffrabatten vore mycket bättre straffskärpningar än att ändra påföljdslängden.
Tänk även på att de som har nytta av straffrabatten är yrkeskriminella som missbrukar vapen och varför deras verksamhet skall påföljdssubventioneras framstår som fullständigt ofattbart.

Vapenlagsutredningen har såsom jag ser det kapitalt misslyckats på alla punkter.
Att förbjuda helautomatiska vapen är direkt rättsvidrigt då det kommer att innebära privat konfiskation.
Förutom att jag tycker synd om gubbarna som får sin egendom konfiskerad så ogillar jag kraftfullt att den "pandoras asken" öppnas.
 
För det innebär att någon annan står på tur!

De legala automatvapnen har inte heller varit ett samhälleligt problem då de aldrig varit använda i kriminella sammanhang.
Man skall också ha klart för sig att detta skytte är utdöende med en medelålder på klart över 70 år på utövarna. Antalet licenser är ca 1 500 och inom en tioårsperiod så kommer antalet vapen och utövare att ha minskat oerhört drastiskt.
Licens på k-pist är oerhört svårt att få så någon risk/chans att skyttet kommer att öka finns ej!
Begränsning av magasin och halvautomatiska gevär är samma sak, det finns inga problem knutna till vapnen och inga samhälleliga vinster att göra med förbud och begränsningar.
Både de helautomatiska och de halvautomatiska vapnen kommer mer eller mindre från skyttet inom frivilliga skytterörelsen. Frivilliga skytterörelsen har genom 150 år varit av vikt för Sveriges militära försvar, då att vara duktig skytt kan direkt jämföras med att spela instrument eller köra bil, man är inte duktigare än man tränar sig till.
Tränar man inte så är man inte duktig, vill man bli duktig måste man träna och ha eget vapen.
Eftersom det är ytterligt begränsat vem som får licens på hel- och halvautomatiska vapen och dessa licenser är mycket begränsade till antal så är den samhälleliga vinsten obefintlig med ytterligare begränsningar.
Man kan även konstatera att lagförslaget i praktiken innebär döden för den svenska frivilliga skytterörelsen och det torde med dagens säkerhetspolitiska läge kunna anses som riktigt dumt.
Att förbjuda något är enkelt, men att starta upp ny skytterörelse och få till lagändringar vid behov är nästan ogörligt.
Den svenska skytterörelsen med sitt halvautomatiska skytte besitter en del riktigt duktiga personer som med fördel skulle kunna användas av Försvarsmakten som bl a instruktörer, vilket delvis redan sker idag. Därför borde det ses av vikt att bibehålla detta skytte för att landet inte skall förlora den kompetensen.
Så jag ber er, spola hela vapenlagsutredningen ut i slasken och gör om och gör rätt.

Jag motsätter inte mig lagändringar och det finns en del viktiga förändringar som borde utredas men som ingen tänkt på. Några snabba förslag:

1. När vi i skytteföreningen gav medlemsintyg till Peter Mangs så meddelade vi samtidigt polisen att vi kände oss osäkra på honom och att han var "mysko".
Detta kunde polisen enligt egen utsago inte agera efter och följa upp.
Hur skall vi i framtiden undvika att "whackos" får licenser när klubbarnas erfarenheter är ointressanta?
Hur skall klubbarna ta större ansvar (vilket utredaren begärde men inte föreslog några verktyg för)?
2. Det finns psykiska åkommor som är diskvalificerande för körkort men inte för vapenlicens... Lämpligt med översyn?
3. Grava kriminella har fått vapenlicens, bland annat vissa som "svärtat" och sålt mängder med legala vapen till kriminella. Vore det inte rimligt att spärrtiden för vapenlicens förändras beroende på brottets karaktär?
4. Vissa grovt kriminella ser till att fru/sambo har vapenlicens så att de har ett legalt vapen hemma... Om man är yrkeskriminell så borde man kanske inte ha vapen hemma?
5. Av de ytterligt få vapenstölder som sker (ca 80 tillgrepp om året som ger ca 200vapen) så sker förhållandevis många vid nyckelstöld. Har man nyckel vore det rimligt att man har nyckeln med sig och inte gömmer den i hemmet. Att gömma nyckeln borde vara jämställt med att underlåta använda vapenskåp.

Insmugglingen av vapen har sannolikt ökat betydligt. Men ingenting i utredningen ger förslag om hur trenden skall kunna brytas. Tullens gränsskydd är nästan helt avvecklat sen vi gick med i Schengen vilket innebar en minskning med över 2000 tjänster i tullens gränsskydd.
Jag tror inte att även om vi återinfört tullen från före 1995 att vi kommit åt insmugglingen, för att finns marknaden så finns tillgången. Trots hårda tag mot narkotikan under många år så har vi fortsatt en ganska stor insmuggling och tillgång på narkotika.
Skall vi komma åt insmugglingen och tillgången på kriminella vapen så tror jag att insatserna borde läggas på efterfrågan.
Se till att efterfrågan på kriminella vapen minskas så kommer tillgången på kriminella vapen att minska....
 
Håkan Spuhr
Skytt, jägare, uppfinnare, fd vapenskribent

PS
1988 hade Sverige 2,9 miljoner vapen på 850 000 vapenägare. Till det kom ca 150 000 militära vapen i svenska hem genom hemvärn, driftvärn och befäl där alla hade vapen i hemförvaring.
Nu 25 år senare är innehavet 1,8 miljoner civila vapen på 619 000 vapenägare och i stort sett inga militära vapen.
Vapeninnehavet i svenska hem har minskat med ca 40% på 25 år och därtill har vapenförvaring i vapenskåp tillkommit gentemot att vi 1988 inte hade något vapenförvaringskrav alls. Tittar vi bara på minskningen av militära vapen (automatvapen) så torde den ligga på 95%.
Med logiken från vapenlagsutredningen så borde den grova brottsligheten och skjutningarna ha minskat med 40% - 95% under perioden...
Har den det?
Men nej, tvärtemot utredarens resonemang så har en minskning av legala vapen inte alls påverkat mängden brott med illegala vapen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar