Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 26 april 2018

Remissvaren till förslaget om förändringar i vapenlagen

Erik Lakomaa har i facebookgruppen "vapenägare för klok lagstiftning" på ett överskådligt sätt sammanställt remissvaren till revidering av vapenlagen:
Snabb sammanställning av i fredags inkomna remissvar:
Instanser som lämnat remissvar som är emot eller i huvudsak mot utredarens förslag
Svenska Jägareförbundet menar i sitt remissvar att man bör följa EU:s krav och säger nej till klassning av sportskyttevapen i A, liksom till tillståndsplikt för idag licensfria vapendelar (liksom för ljuddämpare). SJF påtalar också att utredningen är bristfällig och innehåller felaktigheter.
Riksidrottsförbundet skriver i sitt remissvar att det är viktigt att förbättra för idrotten, pekar också på att det inte finns behov av tillståndsplikt för magasin, avfyrningsmekanismer (ej heller ljuddämpare). Man pekar också risken med att dela vapenregisteruppgifter.
Föreningen Precisionsskyttarna skriver i sitt remissvar att förslaget att omklassificera sportskyttevapen till kategori A ("krigsmateriel"), vilket EU ej heller kräver, skulle göra att det inte gick att flyga med dem eller och inte heller utan vidare köpa reservdelar till dem.
Statens Maritima Museer skriver i sitt remissvar att förslagen om tillståndsplikt för magasin och andra (idag licensfria) vapendelar, liksom tidsbegränsade licenser innebär problem - och kräver undantag för deras verksamhet om förslagen skulle genomföras.
Naturvårdsverket skriver i remissvaret att utredaren går längre än vad EU kräver, att förslagen innebär ökad administrativ kostnad för staten och innebär problem för jägare, jaktskyttar & handel. De pekar också på att utredaren vill tillståndsbelägga delar som inte definierats.
Svenska Mångkampsförbundet avstyrker i remissvaret utredarens förslag till implementering av vapendirektivet. Förordar istället att inga nya restriktioner som inte krävs av EU införs. Föreslår avskaffande av 5-årslicenser och att vapenpasset erkänns även av Sverige.
Oxelösunds Pistolskytteklubb skriver i remissvaret att utredarens förslag hotar skyttesporten då de innebär stopp för internationellt tävlande i vissa grenar (med vapen utredaren vill klassa i kategori A). De påpekar också att utredaren föreslår licenskrav på ej definierade delar.
Pistolskytteförbundet avstyrker i sitt remissvar förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv. Pekar bl a på att utredarens definition av vapen i kategori A skiljer sig från EUs, och skulle innebära att vanliga sportskyttevapen omfattades.
Gustavsbergs pistolskytteklubb avstyrker i remissvaret utredningsförslaget med hänvisning till att det går mycket längre än vad EU kräver och bland annat skulle sätta stopp för internationellt tävlande i vissa skyttegrenar. De motsätter sig även bl a tidsbegränsade licenser
Helsingborgs skyttesällskap skriver i sitt remissvar att utredningsförslaget ska förkastas då det går längre än vad EU kräver och står i strid med politikernas intention att ”nya begränsningar bör införas endast i den mån de innebär en konkret säkerhetshöjande nytta".
Stockholms Militära och Polisiära Skytteförening avstyrker utredningsförslaget. Pekar på att det går längre än vad vapendirektivet kräver och b la skulle omöjliggöra internationella tävlingar i vissa skyttegrenar då sportskyttevapen som klassats som A inte skulle gå att resa med.
Ystads Pistolskytteklubb avstyrker i sitt remissvar utredningsförslaget med hänvisning till att det går längre än vad EU:s vapendirektiv kräver och innebär problem för skyttet.
Sveriges Museer skriver i sitt remissvar att utredarens förslag om tillståndsplikt för magasin skapar problem för dem och att krav på deaktivering (av vissa museivapen) innebär att "information går förlorad för framtidens forskning".
Svenska Friskytteförbundet menar i sitt remissvar att Sverige redan uppfyller de krav EU ställer och att det inte finns behov av ytterligare restriktioner. De pekar också på att förslagen i utredningen innebär stopp för visst tävlande utomlands och för försäljning av reservdelar.
Fackförbundet Tull-Kust skriver i sitt remissvar att det är illegala och inte legala vapen som är problemet och att det med anledning av detta är omotiverat att gå längre än vad EU-direktivet kräver. De pekar på även att utredarens förslag orsakar onödiga problem för vapenbrukare.
Sjöormens Pistolskytteklubb avstyrker i remissvaret utredningsförslaget då det går mycket längre än vad EU-direktivet kräver, och bland annat hotar internationellt tävlande i flera skyttegrenar. De menar istället att Sverige bör utnyttja de undantagsmöjligheter som ges.
Edsvalla skytteförening avstyrker i sitt remissvar förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv. Motsätter sig de nya restriktioner utredaren föreslagit som inte krävs av EU. Pekar också på att utredaren vantolkat direktivet i fråga om vad som gäller för halvautomater.
Göta Vapenhistoriska sällskap avstyrker i remissvaret vapenutredarens implementeringsförslag. Pekar på att förslaget saknar konsekvensanalys och att det strider mot ambitionen i kommittédirektivet att inte onödigt försvåra för legala vapeninnehavare.
Skurups kommun skriver i sitt remissvar att förslagen går längre än vad direktivet kräver och komplicerar för sportskyttar och jägare - menar att regleringarna av magasin, avfyringsmekanismer, omklassning av sportvapen till A och femårslicenser bör strykas.
Jägarnas Riksförbund avstyrker även de utredarens förslag: Sverige bör tvärtom inte införa nya regleringar som inte krävs av EU. JRF menar också bl a att Sverige ska acceptera EU-vapenpasset samt att det ska klargöras att annonssidor inte ska räknas som "vapenmäklare".
Stockholms Luftvärnsförenings Skytteförening avstyrker i sitt remissvar förslaget till implementering av vapendirektivet. De framhåller att utredarens förslag, som går längre än vad EU kräver, hotar både deras verksamhet och är till men för totalförsvaret.
Skyttesportförbundet kritiserar i remissvaret utredningsförslaget för att gå längre än EU kräver och motsätter sig de förslag som går utöver direktivet, ex om magasin och idag licensfria delar. SvSF kräver också att Sverige ska acceptera EU-vapenpasset.
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet avstyrker utredningsförslaget och pekar på att det går längre än vad EU kräver och att utredarens förslag om att kategorisera sportvapen i samma kategori som krigsmateriel skulle omöjliggöra internationellt tävlande eftersom det då inte skulle vara tillåtet att flyga med vapnen. De föreslår också en allmän översyn av vapenlagen.
Östersunds kommun yttrar sig i remissvaret endast specifikt om den del som rör kommunen (brandfarliga varor) men tillägger att utredningsförslaget riskerar att skytteverksamhet försvåras eller omöjliggörs (kommunen skickar med två yttranden, från skytteförening respektive Försvarsutbildarna, ang detta).
Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets pekar i sitt remissvar på att utredningsförslaget går längre än vad EU kräver. De avstyrker de restriktioner som inte är tvingande genom EU-direktivet, bland annat tillståndsplikt för magasin.
Uppsala Dynamiska skyttar avstyrker utredningsförslaget: De påpekar att det om det blev lag skulle utgöra ett direkt hot mot skyttesporten (genom begränsning av möjligheter att träna och tävla). Vidare pekar de på att utredaren går längre än vad som EU kräver.
Samlarföreningen Svevap avstyrker utredarens förslag i sitt remissvar och menar att anledning att gå längre än vad EU kräver saknas. De säger nej till bla reglering av magasin, nya märkningsregler och tidsbegränsade licenser. De pekar även på att utredningen innehåller felaktigheter.
Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar att "nya restriktioner för legalt innehavda vapen ska ske med återhållsamhet" och "det saknas skäl att gå längre än vad ändringsdirektivet kräver".
Föreningsrådet i Ale kommun avstyrker förslaget och pekar på att de har flera skytteföreningar i kommunen som skulle drabbas hårt av utredarens förslag, de påtalar också att förslagen, tvärtemot intentionen från politikerna, är "onödigt betungande för enskilda licensinnehavare".
Svenskt forum för jakt-, skytte- och vapenfrågor avstyrker i sitt remissvar utredningsförslaget, de pekar på att det går längre än vad EU-direkrivet kräver och innehåller flera förslag, exempelvis magasinregleringar och regleringar av halvautomatiska sportvapen, som tidigare lag föreslagits i utredningar men då fått nej av politikerna.
Västsvenska dynamiker avstyrker i sitt remissvar utredarens förslag. Pekar på att det hotar deras verksamhet liksom föreningens samarbete med Försvarsmakten. De säger nej till omklassning av sportvapen till A", tidsbegränsade licenser, tillståndsplikt för fler vapendelar m m
Rosersbergs Pistolskytteklubb avstyrker i sitt remissvar implementeringsförslaget. De menar att skäl saknas för att gå längre än vad EU kräver och att det liggande förslaget innebär stora problem för skyttesporten.
Sveriges Vapenägareförbund avstyrker i remissvaret förslaget. De pekar på att det strider mot tillgänglig forskning, går längre än vad EU kräver, och i praktiken förbjuder vissa former av idrottsskytte. De pekar också på att utredarens förslag går emot totalförsvarets intressen.
Linköpings kommun skriver i remissvaret att godtar de delar som krävs av EU men att de förslag som går utöver Vapendirektivets krav (omklassning av sportvapen till A, femårslicenser och tillståndskrav för magasin och andra idag licensfria delar) måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas.
Mölndals pistolskytteförning avstyrker utredarens förslag i sitt remissvar. De menar att förslaget går betydligt längre än EU kräver och vad som varit regeringens intention, förslagen skulle också innebära allvarliga problem för skyttesporten.
Svenska Westernskytteförbundet skriver i remissvaret att de avstyrker utredarens förslag då Sverige redan uppfyller EU:s krav och det inte finns skäl att införa nya utöver dessa.
Kungsbacka-Wiske Sportskyttar avstyrker i remissvaret utredningens förslag då detta skulle hota deras verksamhet. De påpekar också att flera av de delar utredaren vill tillståndsbelägga inte är definierade och att det är orimligt att kriminalisera innehav av odefinierade delar.
Därtill har ett stort antal privatpersoner lämnar remissvar, i stort sett alla avstyrker föreslaget.
Instanser som lämnar remissvar som är för eller i huvudsak för utredarens förslag
Tullverket menar att förslaget inte är restriktivt nog. Föreslår bland annat att det ska anges på licenser hur många magasin, avfyrningsmekanismer och ljuddämpare som får innehas till vapnet och vilka typer de får vara av.
Åklagarmyndigheten har i remissvaret inga synpunkter på utredningsförslagen när det gäller deras verksamhet. Menar däremot att tillståndskrav för ljuddämpare ska behållas då tillståndsgivningen till ljuddämpare för jakt är mycket restriktiv, att de är stöldbegärliga och att avskaffat licenskrav kan leda till en ”betydande ökning av ljuddämpare på olika vapen, inte minst på tyngre kulvapen”, de pekar också på att det inte har med direktivet att göra utan "har grund i framställningar från jägarorganisationer".
Polismyndigheten ställer sig i remissvaret positivt till utredningsförslaget. De vill även att innehav av magasin och avfyringsmekanismer ska kunna ses som synnerligen grovt vapenbrott, att det ställs aktivitetskrav på föreningar, och innehav av halvautomatiska gevär ska kräva "synnerliga skäl".
De skriver även att de bör få befogenhet att bestämma vilka vapen som är "lämpliga för sitt ändamål". Det motsätter sig även att ljuddämpare ska bli tillståndsfria
Följande instanser har lämnar remissvar som indirekt berör vapenfrågan
Förvaltningsrätten i Malmö har inget att invända för deras vidkommande men skriver i remissvaret att det, för att uppfylla EU-krav för undantag för vapen i kategori A nog krävs att kriterierna för innehav regleras i lag, inte genom att polismyndigheten utfärdar föreskrifter.
Eksjö kommun har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget vad gäller den del som rör kommunens verksamhet. De menar dock att det är nödvändigt att en konsekvensanalys som belyser konsekvenser för försvarsförmågan genomförs innan beslut fattas.
Svenska Armborstunionen skriver i sitt remissvar att förslagen inte borde omfatta dem men att utredarens oklara definitioner gör att osäkerhet råder därom. De skriver också att utredaren "inte har en aning om vad ett armborst är"
MSB yttrar sig inte (med undantag om §21 i Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor) om de förslagen i utredningen men lämnar ett allmänt yttrande om att det är ”viktigt att begränsa tillgången på vapen, inte enbart automatiska och halvautomatiska”.
Följande instanser har lämnar remissvar som inte rörande vapenfrågan, eller har avstått ifrån att svara på remissen
Socialstyrelsen
Huddinge Kommun
Justitiekanslern
Kammarrätten i Jönköping
FMV
FOI
Svea Hovrätt
Riksantikvarieämbetet
Riksdagens ombudsmän
Säkerhets- och försvarsföretagen
Södertörns brandförsvarsförbund
Vimmerby kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar