Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 11 april 2015

Morfars far om viltvård 2

I en längre artikel i Lantmannahem den 22/9 1932 utvecklar min morfars far det vi idag kallar viltvård. Artikeln kallades med den tidens språkbruk Jaktvård och viltskydd. Som ni kommer att se är anslaget mycket modernt. Man kan se det som en föraning av den lagstiftning som klubbas igenom några år senare. Jag har valt att återge hela artikeln samt dela upp den i flera delar.
____________________
fortsättning

Villebråd är enligt lag fredade under längre eller kortare tider av året. Varje jaktvårdsintresserad person skall ej blott själv noggrannt följa jaktlagens bestämmelser utan också sprida kännedom om densamma bland allmänheten och beivra överträdelser. Att efterhålla obehöriga jägare blir ofta förenat med besvär och obehag. Detta får man dock ej undandraga sig, då jaktvården eljest blir av ringa nytta.

Vidare behöver det vilda skyddas mot rovdjuren. Härvid må nämnas duvhök, sparvhök, kråka, katt och kringstrykande hund. Kattor efterhålles bäst genom att på lämpliga platser utsätta kattfällor. Dessa behöva ej betas utan då och då invändigt bestrykas med några droppar valerianatinktur. Utställda fångstredskap få under inga villkor gillrade kvarlämnas ute i markerna. Allt onödigt plågande av djuren, vilket är jägaren och människan ovärdigt, skall noga undvikas. G i f t    b ö r    e j   a n v ä n d a s.

Under vintertiden blir det ofta behövligt att hjälpfodra djuren. Fasan och rapphöns böra då systematiskt fodras vid lämpligt anordnade foderplatser. Fasanernas foderplatser iordningställas så tidigt på hösten att fåglarna ej hunnit skingras, helst redan i september. Vid vattendrag där änder övervintra, kunna dessa med fördel utfodras. För svensk hare kan man emellanåt under vintern fälla medelålders aspar. Även älg och rådjur besöka dessa aspfällningar. För tysk hare och rådjur bör under snörika vintrar klöverhö upphängas på lämpligt sätt i skydd för snö och regn. Djuren äta ej fodert om det är vått. Små obrukade och avlägset belägna tegar kunna med fördel besås med havre och på så sätt bli omtycklta tillhåll för älg och skogsfågel.

Vid tilgörandet av det vilda gäller som sllmän regel, att man före jaktens början noga tager reda på vilttillgången och ej beskattar stammen hårdare, än att fullt tillräckligt antal kraftiga individer finnas kvar för dess uppehållande och förökande. Jakten skall utövas på det för det vilda minst störande sättet. Ödeläggande jakt- eller fångstsätt må ej användas. Försiktighet vis hanterandet av skjutvapen måste kraftigt inskärpas. De talrika olyckshändelser, varom tidningarna varje höst ha att förtälja, vittna härom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar