Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 5 februari 2015

Nygammal giv i vargpolitiken

Igår publicerade Miljöminister Romson (MP) och Landsbygdsminister Bucht (S) en gemensam debattartikel i SvD. En artikel som pekar ut den närmaste tidens vargpolitikska satsningar. Det är en nygammal giv. Låt oss se vad som skrivs, men först kan jag konstatera att det bara är Svensk Jakt som hittills (kl 10.10) uppmärksammat det hela.

För det första kan jag konstatera att det egentligen inte står så mycket nytt i förslagen, däremot konstaterar jag att inavel och genetik inte nämns. Människorna som bor i rovdjurstrakter lyfts dock fram särskilt. Mäjligheten att bedriva tamdjurshållning likaså. Ett intressant konstaterande är (trots varjakt):
Vargen klassades som starkt hotad i 2010 års rödlista, som är framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet, och tillhör klass tre på den sexgradiga skalan. I 2015 års rödlista som kommer att presenteras i april 2015 är vargen klassad som sårbar, det vill säga klass fyra. Detta är en klar förbättring av vargens status men den är fortfarande en hotad art. Vargen bedöms som ”strikt skyddad” enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Det som är skarpt i artikeln har förstärkts genom att listas som punkter. Jag tar dem en efter en och kommenterar dem:
1. I närtid inrättas en permanent vargkommitté. Kommitténs uppgift blir att vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik. Vargkommittén ska bestå av representanter för samma organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén. Det är Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden. Kommittén ska vid behov kunna knyta till sig forskare.
Detta har efterfrågats av många. Samtidigt kan man fråga sig om det är möjligt att åter ge vargkommitten en möjlighet med tanke på hur fundamentalt olika de olika grupperingarna tolkat vad som sagts i vargkommitten. Båda sidor har med hänvisning till vargkommitten hissat respektive dissat den senaste rovdjurspropositionen (den som togs med stor majoritet hösten 2013). Frågan är om inte de handlingar vissa parter gjort helt omöjliggör ett konstruktivt samtal inom den närmaste framtiden...
2. Regeringen kommer att uppdra till Naturvårdsverket att, i samråd med Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund. Uppdraget kommer även att handla om att redovisa socioekonomiska aspekter där en livskraftig ren- och landsbygdsnäring tillsammans med ett tydligt ansvarstagande mot ursprungsbefolkning och glesbygdsbefolkning ska inkluderas och beaktas.
Igen? Intressant är hur som helst andra hlvan av stycket där de socioekonomiska aspekterna särskilt framhålls. Eftersom sverige fortfarande får internationell kritik för sin politik visavi ursprungsbefolkningar är det bra att de nämns (läs för övrigt denna rapport, notera särskilt sida 17 punkt 62):
3. För att förebygga viltangrepp och viltskador på tamdjur och husdjur avser regeringen att öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och stödåtgärder. Dessutom kommer Naturvårdsverket att få ett uppdrag om att utreda om beslutsprocesser och kriterier för skyddsjakt ytterligare kan utvecklas för att bidra till vargpolitikens övergripande syfte.
Ja, fortfarande har man inte dragit den slutsats att husdjurshållning och många stora rovdjur är en ekvation som inte går ihop. Vi har trots allt sett åtskilliga rapporter med vargar som tar sig förbi godkända och väl underhållna rovdjursavvisande stängsel. Mulens mångfald eller många rovdjur, välj själv.
4. De regionala viltförvaltningsdelegationerna kommer att utvärderas av regeringen. Utvärderingen kommer att titta på hur väl delegationerna fyller sin funktion, sammansättningen av delegationerna med fokus på balansen mellan olika intressen samt förutsättningarna för delegationerna att klara ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.
Bra. Det är lite märkligt att Naturvårdsverket tagit så liten hänsyn till vad viltförvaltningsdeligationerna kommit fram till när de övergripande besluten och målen fastslagits.
5. En utredning i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten. Processen ska möjliggöra beslut och prövning så att besluten kan vinna laga kraft innan jaktsäsongen börjar.
Ett klart steg frammåt. Det har varit helt sjukt de senaste gångerna med jakt som stoppats efter någon dag respektive dagen innan den skulle starta. Kanske skall det inte kallas licensjakt utan skyddsjakt, precis som man gör med säkar och skarvar där det också är en avlysningsjakt utifrån skyddsjaktsbehov.

Mer information kommer senare idag eftersom Romson/Bucht kallat till pressträff kl 11.00.
_______________________
Uppdatering: Jägarförbundets rovdjursråd, Torbjörn Lövbom intervjuas av Svensk Jakt:
— Det är olyckligt att regeringen vill se över delar av vargförvaltningen när den nästan har gått igenom alla juridiska processer och visat sig fungera. Tre gånger har riksdagen beslutat i frågan. Behövs det verkligen mer utredningar? Det här skapar bara osäkerhet och otydlighet, säger Torbjörn Lövbom.
Vidare:
– Det är svårt att veta vilken ambition regeringen har med de utredningar som man nu vill starta. Det enda som är säkert är att det ökar oron. 
Torbjörn Lövbom tror att utspelet ska ses i ljuset av att Åsa Romson och Sven-Erik Bucht har haft olika syn på hur vargförvaltningen och att förslagen ska troligen ses som ett försök av regeringen att hitta en väg framåt, där partierna kan vara överens.
— Vi har tidigare sagt att vi varit positiva till att delta i en ny Vargkommitté. Men det har vi sagt med utgångspunkt för att utveckla förvaltningen och komma vidare – inte börja om. Nu måste regeringen klargöra vilka ambitioner man har, säger Torbjörn Lövbom. 
Ungefär samma står att läsa på Jägareförbundet Centralt.

1 kommentar:

  1. Jag tolkar det som att man försöker stryka MP medhårs, man startar en utredning d.v.s man skjuter problemen framför sig.

    SvaraRadera