Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 12 december 2014

Jägareförbundets allmänna uppdrag och upphandling

Jag tillhör den skara av människor som inte är helt övertygad om att offentliga upphandlingar är helt av godo. Proffessionellt skriver jag flera anbud på offentliga upphandlingar till myndigheter varje år. Jag kan konstatera att det är en dyr verksamhet. Kraven på underlagen vi avkrävs är höga. Att bara uppfylla formalian på ett specifikt anbud tar flera arbetsdatar. Och då återanvänder jag alltid det som går från tidigare upphandlingar. Ser jag till min motpart på myndigeten så märker man direkt att arbetsbördan för att handla upp tjänser har ökat och tar resurser från övrig myndighetsutövning.

Fördelen som jag ser det med upphandling är att det blir tydligare specificerat exakt vad man förväntas göra. Nackdelen är att det blir mindre svängrum och möjligheter att ta oväntade chanser som dyker upp i farten. Den stora nackdelen är att upphandling är betydligt mycket krångligare och dyrare. Dyrare genom att stora medel måste användas för att skriva underlag, utslaget på flera konkurrenter blir det mycket pengar som måste hämtas in från andra håll för att finansiera upphandlingarna. Särskilt i min bransch där upphandlingarna sällan rör ens tvåsiffriga miljonbelopp, frågan är om de ens når upp i kostnaden för yproduktion av ett enfamiljs kataloghus.

Att jag tar upp dessa mina personliga erfarenheter hänger samman med två saker. För det första så beslöts det härom dagen att Jägareförbundet skall få 52 miljoner kr ur viltvårdsfonden för "det allmänna uppdraget" för nästa år, 2015. Ungefär samtidigt nås vi av nyheten att konkurrensverket lagt ner sin utredning om det allmänna uppdraget. För ett par år sedan anmälde SNF Blekinge samt en privatperson det allmänna uppdraget till konkurrensverket. Båda anmälarna ansåg att det var ett lagbrott att ge uppdraget direkt till Jägareförbndet och att det finns fler intressenter som kan genomföra det, tex LRF eller Hushållningssällskapet. Konkurrensverket anger att det i detta fall är svårt att bedömmaom det är frågan om bidrag eller en upphandlingsteknisk tjänst. Konkurrensverket lägger som sagt ner utredningen med bedömningen:
Vi bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. (…) Mot bakgrund av vår prioriteringspolicy finns det enligt vår bedömning inte tillräckliga skäl att inleda en granskning av de upphandlingsrättsliga aspekterna av det allmänna uppdraget. Ärendet ska därför avskrivas.
 Det allmänna uppdraget diskuteras ofta. Många anser att det vore bättre om Jägareförbundet blev mer självständigt och släppte det allmänna uppdraget. För att vara lite tydlig så citerar jag Jägareförbundets egen kortkorta sammanfattning av vad det allmänna uppdraget innehåller:
I preciseringen av det allmänna uppdraget står det tydligt vad vi ska göra indelat i några huvudgrupper;
  • Övergripande information
  • Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt
  • Viltövervakning
  • Älgförvaltning
  • Vilt och trafik
  • Yrkesmässig jägarutbildning
Under 2013 ska Svenska Jägareförbundet särskilt prioritera arbetet med
  • att stödja en ny ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älg,
  • att stärka den lokalt baserade förvaltningen av vildsvin och hjortar,
  • att informera om tillvaratagande av kött samt vikten av trikinprovtagning vid tillvaratagande av vildsvin och björnar.
Jägareförbundet ska vidare fortsatt verka för en god etik vid all jakt med hund.
Till saken hör såklart att även Jägarnas Riksförbund får medel för liknande aktiviteter. Dessa specificeras till:
Jägarnas Riksförbund får årligen ett grundbidrag och ett medlemsrelaterat bidrag. 
Regeringen anger också några områden som Jägarnas riksförbund ska använda medlen till.Förbundet ska bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls, samt använda medlen till rådgivning, utbildning och information i jaktfrågor och viltvårdsfrågor och sammanställningar av besluts- och arbetsunderlag till myndigheter. 
Vidare ska Jägarnas riksförbund medverka till att bekämpa all förekomst av illegal jakt. Förbundet ska delta i arbetet med att miljömålet En giftfri miljö uppfylls genom att bidra till att blyfri ammunition vid skjutbanor utvecklas och testas, samt genom att informera jägare om i vilka jaktsituationer blyfri* ammunition kan användas. 
Förbundet ska vidare verka för att fånga upp och uppmuntra nya jägargrupper att bli aktiva inom jakt och viltvård.
Intressant i sammanhanget är att Jägareförbundet 2013 fick 51,1 mkr och Jägarnas riksförbund  6,6 mkr.** Det innebär att Jägareförbundet får något mer medel utslaget per medlem men förväntas leverera väldigt mycket mer konkreta resultat på olika håll. Några helt fria medel, likt Jägarnas Riksförbunds grundbidrag och medlemsrelaterade bidrag, verkar inte finnas. Jägareförbundets medel är alltså tydligare öronmärkta och i någon mån myndighetsliknande. Men att myndigheter lägger ut tjänster/uppgifter är inget konstigt. Jag arbetar personligen dagligdags med sådant (förnärvarande en uppföljning av vindkraftetableringar där jag specifikt studerar hur några aspekter i miljökonsekvensbeskrivningen föll ut i praktiken). Ju tydligare ett uppdrag är och ju tydligare mottagaren av uppdraget redovisar detsamma ju mer transparent blir systemet. Lantmäteriet valde att avknoppa sin uppdragsverksamhet för några år sedan, de tjänsterna köper man nu från Metria. När jag jobbade på skogsstyrelsen vad gränsen mellan myndighetsutövning och konsultverksamhet väldigt svår. Konsulenterna kunde på förmiddagen göra konsultuppdrag åt en skogsägare för att på eftermiddagen som myndighetsperson besluta om avverkning på den fastighet man besökt tidigare på dagen.

Hur som helst. Åter till Jägareförbundets allmänna uppdrag. Jag tycker att den jägare som kritiserar uppdraget skall ta sig en funderare på vart det riskerar att hamna om Jägareförbundet förlorar eller avsäger sig det. Delar av uppdraget passar naturlitvis på en eventuell framtida Jakt/Viltmyndighet. Men vilka andra skulle kunna tänka sig att göra anspråk på hela eller delar av uppdraget. Naturskyddsföreningen (som även de har liknande uppdrag)? Svenska Rovdjursföreningen? Hushållningssällskapet? Privata regionala konsulter som får jobbet på årsbasis? Det finns många möjligheter som skulle vara förödande för jakten. Personligen så anser jag att det allmänna uppdraget är en av orsakerna till att vi idag har så goda jaktmöjligheter som vi har. Utan detta så är jag fullt och fast övertygad om att vi hade fått leva med än fler restriktioner inom jakten!
_____________________
Noter:
*Notera att det är specificerat att Jägarnas Riksförbund skall verka för blyfri ammunition samtidigt som JRF själva presenterar detta som ett av sina viktigaste mål:
• ställer sig tvekande till uppgifterna att bly i fast form, som används
   i ammunition, skall vara av stor negativ betydelse för miljön.
   Och anser därför att blyad ammunition även fortsättningsvis skall få
   nyttjas förutom i vissa specificerade våtmarksområden.
 **Jägarnas Riksförbund får 6,6 mkr, jämför med vad jag skrev inlednignsvis om upphandling av medel där jag anser att summor i storlek med nybyggnation av ett enfamiljshus i de flesta fall är för små för att handlas upp offentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar