Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 23 oktober 2014

Budgetpropositionen för 2015 - några rader om vilt, jakt och varg

Några rader från budgetpropositionen samt kommentarer.

I pressmeddelandet kan man av jaktpolitisk relevans läsa:

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. De nationella miljömålen ska nås.
Regeringen föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs och att stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks väsentligt. Det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.
Kommentar: Att nå de nationella miljömålen är en god ambition, det finns stora poänger med miljömålen men där finns också problem. När man skriver att den biologiska mångfalden skall stärkas samtidigt som fossila bränslen skall minska och miljöskatternas styrande effekt skall öka så finns det en överhängande risk att politiken är motsägelsefull. För den biologiska mångfalden krävs ett brukat och hävdat landskap. Det vet vi. Att "låta naturen sköta sig själv" är en förvaltningsform som minskar den biologiska mångfalden. Bruk och hävd är i dagsläget beroende av fossila bränslen, lägg där till styrande miljöskatter på tex konstgödsel så blir den givna effekten att det är mer ekonomiskt med granodling än hävdade betesmarker och åkrar. Granodlingar har sällan speciellt hög biologisk mångfald.

Går man vidare till själva propositionen så har jag gått in och kikat på några få rader i den. Jag har tex valt ut stycker om jakt i utgiftsområde 23 (areella näringar, landsbygd och livsmedel). Såhär står det där:

 Kommentar: inledningsvis slås det fast att viltet är en viktig resurs, notera att naturupplevelse nämns före jakt. Oroväckande är att det står att:
Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att alla våra rovdjur skall uppnå och långsiktigt bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.
Det känns definitivt som om (mp) fått till den skrivelsen för enligt de riktlinjer och den tolkning som fastslogs i fjor har de stora rovdjuren redan nått gynnsam bevarandestatus! Bra är att det konstateras att viltköttet är klimatsmart samt att distributionskanalerna skall utvecklas (när kommer det att räcka med trikinprov för att sälja vildsvin?). Jaktlagsutredningen nämns i allmänna ordalag.

Den tunga och mest relevanta biten att skärskåda är antagligen Utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård). En sökning på ordet varg i dokumentet gav följande två träffar:

Kommentar: Noterar åter att man trots att rovdjurspropositionen antagits så påstås det att de stora rovdjuren SKALL uppnå gynnsam bevarandestatus. Är det åter (mp) som styrt formuleringen?

Vi får se vad detta innebär i praktiken. Men jägarkåren bör definitivt inte slappna av och sänka garden utan fortsätta bevaka och agera inom demokratiska ramar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar