Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 7 september 2014

(c) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.

Även i den nationella valrörelsen lyfter (c) frågan om art- och habitatdirektivet vilket styr om flera i Sverige jaktbara  arter över huvud taget får jagas och i så fall hur. Givetvis är detta fel sammanhang, frågan var viktig vid EU-valet men tämligen irrelevant i detta val. (C) skriver i ett pressmeddelande som refereras i Svensk Jakt:
– Vi vill att EU-medlemsländerna ska ha större inflytande över EU:s Art- och Habitatdirektivs annexlista, som anger vilka arter som ska anses vara hotade och inte, både vad gäller att avföra vissa arter från listan och att föra upp nya på den. Vi ifrågasätter också vargens varande på annexlistan, säger Helena Vilhelmsson, riksdagskandidat för Centerpartiet
I svensk jakt nr 8 intervjuas Eskil Erlandsson. Han är mest nöjd med att "han fått ordning på" §28. Han är missnöjd med att jaktlagsutredningen tar sådan tid och ångrar att han inte dog igång den tidigare, fjälljakten är han för övrigt nöjd med att den är förlagd till jaktlagsutredningen. Han är besviken över de juridiska turerna som lägger krokben för en fungerande förvaltning och politik avseende framför allt varg. Avslutningsvis anser han att bly även framigent bör tillåtas i ammunition, det finns inget fullgott alternativ.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition.(c) menar att fokus för lagstiftningen skall vara illegala vapen och att man bör komma till rätta med smugglingen genom att ge tullen bättre mäjligheter (notera att bemanningen minskat under Alliansens tid vid makten så detta är lite spel för gallerierna). Licensgivningen måste snabbas upp och bli mer enhetlig. Något blyförbud är inte aktuellt.

(C) är för en ny jaktmyndighet. Man har till och med gått ut i media med detta, viltmyndigheten bör placeras i Karlstad. (C) vill att fjälljakten skall utformas så att jakttider etc är i samklang med andra länder, ingen skall ha förtur. (C) anser att landsbygdsdepartementet skall ha ansvar för jaktfrågor och miljödepartementet ansvar för biologisk mångfald. (C) anser att art- och habitatdirektivet behöver ses över, detta som svar på frågan om jakt på säl och skarv.(C) tycker att jaktlagen behöver förenklas ytterligare, inte minst §28. (C) vill ha licensjakt på varg.

På (c)s hemsida hittar man lite om jakt. Det gränsar till plakatpolitik:
Vi behöver en ansvarsfull jaktpolitik som tar hand om våra vilda djur.
Vi vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.
(c) lokalt använder ungefär detta som utgångspunkt när de argumenterar, men lyfter fram specifika saker som löshundsjakt och betydelsen av §28 i skyddet mot rovdjur.

För (c) är jakt lite av en hjärtefråga. De driver en tydlig jaktvänlig linje. Dock skall man minnas att de varit med om att förändra fjälljakten till det sämre samt obstruera att den återställs så konsekvent jaktvänliga är de ej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar