Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 20 juli 2013

Polisen, vapenlicenser och politiker - en allt hetare soppa!

Den senaste veckan har inneburit en intressant utveckling i frågan om polisen och hanteringen av vapenlicenser. Frågan är högst aktuell för bara för ett par veckor sedan gick remisstiden på förslaget om skärpningar i vapenlagstiftningen ut. Jag har skrivit om detta tidigare så det behöver kanske inte upprepas men jag kan konstatera att kritiken mot förslagen från många håll är väldigt hård.

Men vad är det då som hänt den senaste veckan?

Jo två viktiga saker. Dels ett debatt inlägg i Expressen och dels LUFs syn på jakt som publicerades i Svensk Jakt.

Vi kan börja med LUFs syn på jakt, inlagan är ett i en serie där de olika ungdomsförbunden får ge sin syn på jaktens framtid i sverige givetvis mot bakgrund att jaktlagen nu håller på att skrivas om. Jag citerar den för detta sammanhang mest relevanta delen av inlagan rakt av:
I Sverige är jägare tyvärr allt för ofta offer för problematiskt myndighetsutövande, inte minst gällande licensärenden. Handläggningsärenden för ansökan om vapenlicens ska genomföras noggrant, och det är förståeligt att en vapenlicens inte kan beviljas omedelbart för den som ansöker för sitt första vapen. De långa handläggningstiderna som kan skådas i flera delar av landet, främst i Västra Götaland, är dock exempel på en problematisk myndighetsutövning. För den jägare som redan har licens för ett eller flera vapen bör handläggningsärenden ske mycket snabbt, och med samma rutiner i hela landet.
Rent konkret föreslår man:
Tekniska förbättringar av vapenregistret skulle kunna påskynda processen. Vi vill också undersöka möjligheten att överföra delar av handläggningsansvaret till vapenhandlarna.
Vilket är ett intressant tänk. Liknande system finns utarbetat av FBI, e-check heter det. Det skulle vara enkelt och rättssäkert att tillämpa för licenshantering/vapenregistrering även i Sverige! Vidare föreslår LUF att vapengarderoben utökas:
Reglerna rörande vapengarderoben är även onödigt restriktiva och öppnar upp för regionala skillnader i lagtolkningen. Liberala ungdomsförbundet föreslår därför att dagens system görs om.
I stället för att de två sista licenserna villkoras med en särskild motivering föreslår vi att alla jägare ska kunna inneha upp till åtta licenser för jaktvapen, utan krav på särskild motivering förutom laglydighet och avlagd jägarexamen.
Och ger en snygg känga till vapenutredningen:
Det är djupt beklagligt att jakt och sportskytte hotas av en missriktad politisk process som i stället borde syfta till att stoppa införseln av illegala vapen. Vi är därför negativa till de ytterligare skärpningar av vapenlagen som har diskuterats under våren.
Detta från öppet politiskt håll. Från lobbyhåll i form av Tankesmedjan Timbro (marknadsliberal) kommer en kraftfull drapa som publiceras i Expressen. Jag citerar delar av debattinlägget:
Redan under utredningsarbetet till 1973 års vapenlag förde rikspolisstyrelsen samt flera remissinstanser fram att den dåvarande ordningen där Länsstyrelserna utfärdade vapenlicenser ledde till att lagstiftningen tillämpades mycket olika mellan länen. Lösningen blev att polismyndigheterna tog över och att rikspolisstyrelsen bemyndigades att utfärda allmänna råd för hur lagen skulle tolkas och tillämpas. Men efter snart 40 år är det tydligt att det förtroendet har missbrukats kraftigt. Inte heller har samordningen lett till att samma regler tillämpas i hela landet. Tvärtom kan skillnaderna vara betydande. Vidare är handläggningstiderna på flera håll oacceptabelt långa, ofta flera månader, ibland upp till ett år.

Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna har också genom att ställa hårdare krav på sökande än vad det finns lagstöd för, tvingat många vapenägare att överklaga sina ärenden till förvaltningsrätten. Vilket inneburit att domstolar tvingas döma i ärenden som hade kunnat handläggas effektivt om bara lagstiftningen hade följts.
Utöver det har rikspolisstyrelsen även direkt vilselätt beslutfattare och utredare. I rapporter till regeringen och vapenlagsutredningar har man tillexempel överdrivet antalet stulna vapen från civila med mellan 9 till 100 gånger beroende på vapentyp.

Vapenlicenser är en rent administrativ verksamhet och på grund av nuvarande situationen tar de värdefulla polisiära resurser i anspråk. Eftersom de flesta vapen i Sverige innehas för jaktändamål vore det lämpligare om en myndighet som har kompetens i jaktfrågor tog över administrationen av licensärenden.
Man anser alltså att Polisen inte är kompetent att sköta licenshanteringen på ett nationellt enhetligt sätt. Därtill kan man mellan raderna läsa att polisen ser det som ett självändamål att begränsa det civila vapenägandet i Sverige. Något som ligger i linje med politik på EU-nivå just nu.

Expressen har jäkligt stort genomslag, men även Svensk Jakt läses av många. Detta märker man inte minst genom att t.ex. NT i en bra ledare lyfter fram såväl Expresseninlagan som den i Svensk Jakt. Sakta men säkert sipprar kunskapen om Polisens misslyckade licenshantering ut i media. Matts Holmström skriver i sin ledare i NT bland annat:
Det huvudsakliga problemet är dock förmodligen inte de rent tekniska formaliteterna, eftersom de är sprungna ur en syn på vapen och jakt i allmänhet. Detta blev tydligt inte minst i regeringens vapenutredning som gjordes av Polishögskolans rektor, Doris Högne-Rydheim, som i huvudsak kom med förslag som i praktiken skulle försvåra för laglydiga vapenägare, snarare än bekämpa brottsligheten och den stora mängd illegala vapen som flödar in i landet.
Och med tanke på hur få brott som begås med legala vapen, vilket forskaren och ekonomie doktorn, Erik Lakomaa, gång på gång har påpekat, finns det ingen vits att försvåra för jägare och sportskyttar att äga eller köpa nya vapen.
Svensk Jakt å sin sida lyfter fram debattinlagan i Expressen vilket ger den ytterligare spridning.

Jag kan bara se detta som att det finns en bred kritik mot vapenutredningens förslag. Min förhoppning är att vapenutredningen till största delen förpassas till arkiven, givetvis undantaget en skärpning av straffsatsen för grova vapenbrott. En höjning av straffsatsen kommer att höja prioriteten att motverka illegalt vapeninnehav och det är alla i samhället betjänta av. Kanske ser politikerna att det finns poänger att hämta genom att ta avstånd från de värsta tokigheterna i vapenutredningen samt göra rätt!

*Noterat: Ledare för Tankesmedjan Timbro var under åren 2006-2010 Maria Rankka, som nu sitter i Jägareförbundets styrelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar