Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 3 september 2014

Nya (m) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.


Nya (m) var med och ändrade i rennäringslagen vilket öppnat upp för utländska jägare att helt oreglerat jaga på statlig mark så länge de löst jaktkort. Detta är enligt de flesta svenska jägare en kraftig försämring. Nya (m) menar att trots ett riksdagsbeslut på att fjälljaktsreglerna skall ändras tillbaka till det som gällde före 2007 så går inte detta att göra i brådrasket. I praktiken har man, trots riksdagsbeslutet, begravt frågan i jaktlagsutredningen istället för att studera hur andra länder gjort och anpassat efter det. Sveriges regler för utländska jägare på statens mark är bland de mest liberala i världen. (m) vill inte ange vilket departement de anser skall ha ansvar för jakten, först vill man att beslutet kring en ev ny jakt- och viltmyndighet skall vara på plats. (m) vill ha licensjakt på säl, ett sådant förslag har också arbetat fram på departementsnivå. Vad gäller jaktlagen så vill (m) se enklare hantering av jakttider, förenkling av reglerna för jakt på öppet vatten och att åtelkameror tillåts. (m) vill ha selektiv jakt på varg, vill inte uttrycka det som licensjakt vilket är klokt.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (m) anser att fokus skall ligga på den illegala vapnen och att ett fördjupat samarbete mellan tull och polis kommer att minska smugglingen (här skall man dock vara medveten om en kraftig minskning av bemanningen inom Tullverket under de senaste åren, de år (m) suttit vid makten). När det kommer till licenser så måste lagen tillämpas enhetligt över landet, det menar man löser sig vid årsskiftet då det blir en enda polismyndighet. Något blyförbud är man inte intresserad av.

(m) driver en aktiv politik rörande jakt och vapen. Partiet har en grupp som utformat ett förslag vilket skall förenkla för jägare. Huruvida förslaget är formellt förankrat i partiet som "skarpt" eller bara en idé är jag osäker på*. I korthet går förslaget, som egentligen innehåller 21 punkter och presenterades i somras, ut på:
  • Att en ny viltmyndighet som handahar jaktliga frågor men även handlägger vapenlicenser inrättas. Kommentar: Detta ligger för övrigt i linje med jaktlagsutredningens första delbetänkande. Samma svar gavs när Svensk jakt frågade.
  • En utökning av vapengarderoben samt slopande av motivering för vapen 5 och 6. Vapenhandlare skall få möjlighet att utförda licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Kommentar: Efter härvan med vapenlagen så förhåller jag mig mycket skeptisk till om man verkligen kommer att genomföra något sådant. 
  • Ersätta synnerliga skäl med särskilda skäl avseende målskyttevapen. Kommentar: Efter härvan med vapenlagen så förhåller jag mig mycket skeptisk till om man verkligen kommer att genomföra något sådant.
Nya (m) har nyligen lanserat en specifik hemsida med inriktning på jakt och som presenterar (m)s jaktpolitik, det är bland det seriösaste något parti presenterat. Att allt inte kommer med i det för alliansen gemensamma politiska manifestet är notabelt. Man säger en sak och går till val på en lägre ambition....

Nya (m) förefaller i stort vara ett parti som är jaktvänligt.  Men man skall inte glömma deras ovilja att justera fjälljakten samt att de var med och initierade den vapenlagsutredning vi jägare och skyttar fick ägna stor möda åt att förhindra de värsta effekterna av.
_______________________
*Sten Bergheden verifierade just (25/8) på facebook att förslaget är (m)s officiella linje i landsbygdsfrågor.
________________________
Tillägg 5/9: (m)s debattinlägg i svensk jakt på temat "varför skall man som jägare rösta på er" kan läsas här. Inlägget ligger i linje med det som står ovan, en aning annorlunda uttryckt och genom ordningen i inlägget ser man att jakten i sig är viktigast (det är den man börjar och avslutar inlägget med), däremellan finns godbitar om att sälja vildsvinskött privat (efter trikinprov), enklare och effektivare skyddsjakt på stora rovdjur, enklare licensgivning etc. Noterar att fjälljakten självklart inte nämns, det var ju en politisk förlust för (m). Egentligen innehåller artikeln inget som de inte sagt förut, de håller med andra ord en konsekvent linje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar